Terms of Service ข้อตกลงการใช้งาน INCOME21

ข้อตกลงการใช้บริการ Terms of Service ของเว็บไซด์ INCOME21 จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแนวทางการใช้งาน ใช้บริการ เว็บไซด์ INCOME21 เกี่ยวกับการทำ อาชีพเสริม รายได้เสริม ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” หรือ “เว็บไซด์” คุณผู้ใช้เว็บไซด์ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนใขข้อตกลง Terms of Service การใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนใขข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะทำตามข้อตกลงดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซด์ทันที

ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลง Terms of Service - INCOME21 และเงื่อนใขต่างๆดังนี้

  1. การเข้าเว็บไซด์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมด
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า จะใช้เว็บไซต์จากผู้ให้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และข้อตกลงฉบับนี้ที่ระบุไว้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้จากผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  3. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ไม่ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิด กฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ไม่ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้งานท่านอื่น
  6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ไม่อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของผู้ใช้งานท่านอื่น
  7. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

กระทำการใดๆอันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที รู้จักเราเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อตกลง Terms of Service – INCOME21 สละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

  1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพเสริม รายได้เสริม ธุรกิจนายหน้าประกันภัย เท่านั้น ใน กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และ ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมออย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลเว็บไซด์

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการได้ทำการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์ Privacy Policy นโยบาลนี้จะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลง ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อตกลง Terms of Service – INCOME21

ผู้ให้บริการขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

ทางผู้ให้บริการขออภัยที่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องอ่านข้อตกลงเหล่านี้ในแบบภาษากฏหมาย