ใบสมัครศรีกรุงโบรคเกอร์ พร้อมขั้นตอนสมัคร Srikrung Broker

เพียง 15 นาที กรอกใบสมัครศรีกรุงโบรคเกอร์ เริ่มธุรกิจมูลค่าตลาดมากกว่าหลายแสนล้านบาท/ปี

ด่าสมัครสมาชิก 200 บาท เริ่ม อาชีพเสริม รายได้เสริม ได้ทันที

 

 • 1. เตรียมข้อมูลและเอกสาร

 • 2. กรอกใบสมัครศรีกรุงโบรคเกอร์

 • 3.โอนค่าสมัคร

 • 4.ส่งเอกสารทางอีเมล์

1. เตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อกรอกใบสมัครศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

บุคคลธรรมดา

 • ที่อยู่ปัจจุบันสำหรับส่งเอกสาร
 • อีเมล์ และ เบอร์มือถือ
 • ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส (ถ้ามี)
 • ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 กรณีบุคคลธรรมดาจดVAT (ถ้าจด)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • สำเนา ภ.พ.20
 • หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย(ถ้ามี)

เซ็นรับรองเอกสาร

เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำเอกสารสำคัญของท่านไปใช้ กรุณารับรองเอกสารดังนี้

 • ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น
 • เขียนข้อความ”ใช้สำหรับ สมัครสมาชิก ศรีกรุง เท่านั้น” ในเอกสาร
 • เซ็นชื่อด้วยตัวท่านเอง
สมัครสมาชิก-ศรีกรุงโบรคเกอร์-รับรองเอกสาร
คลิกที่รูป ดูตัวอย่างเขียนรับรองเอกสาร สมัครสมาชิก Srikrung

2. กรอกใบสมัครศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. พิมพ์เป็นกระดาษขนาด A4
 3. กรอกและเซ็นรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ข้อมูลผู้แนะนำและแพ็คเกจ PA ทางเราจะกรอกให้

สมัครสมาชิก-ศรีกรุงโบรคเกอร์-ใบสมัคร
คลิกที่รูป ดูตัวอย่างการเขียนใบสมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์

3 โอนเงินค่า สมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

สมัครสมาชิก-ศรีกรุงโบรคเกอร์-บัญชีธนาคาร

โอนเงินค่าสมัครสมาชิก 200 บาทเข้าบัญชี บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด*

 • กสิกรไทย 0802386745
 • กรงไทย 0540116092
 • กรุงเทพ 168079786-5
 • ไทยพาณิชย์ 072264412-2
 • กรุงศรีอยุธยา 3041183471

เมื่อโอนเสร็จกรุณาเก็บหลักฐานการโอน เช่น สลิปโอน หรือ ภาพหน้าจอ เป็นต้น

จัดส่งเอกสารและใบสมัครสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

 1. ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารจากทั้ง 3 ขั้นตอนที่ผ่านมา ถ่ายเป็นไฟล์ JPG เลือกไฟล์ขนาดใหญ่ที่สุด
 2. จัดส่งทางอีเมล์มาที่ songyim@outlook.co.th

การยืนยันสมาชิกจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านสมัคร

 • กรณีบุคคลธรรมดา หากเอกสารเรียบร้อย จะได้หมายเลขสมาชิกภาย 2 วัน
 • กรณีนิติบุคคล หากเอกสารเรียบร้อย จะได้รหัสสมาชิกภายใน 7 วัน

บริษัท ประกันภัย ศรีกรุง Broker

เงื่อนใขระบุใน ใบสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

 1. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนใข กฏระเบียนและข้อปฏิบัติของการเป็นสมาชิกอย่างเคร่งครัด
 2. สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทาง “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” อนุญาติให้มีสิทธิ์ ตามข้อกำหนดที่ “บริษัท กำหนดขึ้นนั้น ทั้งนี้จะต้องไม่ทำให้เป็นที่เสือมเสียแก่ชื่อเสียงองบริษัทแต่อย่างใด
 3. ผู้สมัคร เป็นผู้สมัคใจผูกนิติสัมพันธ์กับบริษัท ” โดยมีฐานะเป็น “สมาชิก” เท่านั้นผู้สมัครมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทแต่อย่างใด
 4. ผู้สมัครรับรองว่าจะไม่นำเครื่องหมาย โลโก้ เอกสาร วัสดุ หรือสิ่งอื่นในใต้ชื่อ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกรอ์ จำกัด” หรืออาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคเดียวกันกับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” ไปใข้ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. ห้ามผู้สมัครกระทำหลอกลวง จูงใจ โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือกล่าวอ้างเกินความจริง เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าของบริษัท
 6. ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด” มีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแสดงเหตุแห่งการยกเลิกแต่อย่างใด ทั้งนี้หากสมาชิกได้กระทำการให้เสื่อมเสียแก่บริษัทสมาชิกตกลงว่าสมาชิกจะต้องรับผิดของเป็นการเฉพาะตัวและจะไม่เรียกร้อง ผ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับบริษัททั้งสิ้น และการยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จะไม่เป็นเหตุให้บริษัทเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากสมาชิก
 7. ผู้สมัครตกลงว่ากรณีการยกเลิกสัญญาตามข้อ นั้นหากผู้สมัครมีเงินที่ยังคงค้าง หรือเงินค้ำประกันไว้อยู่กับ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทหักหนี้อื่นใดที่ยังคงค้างอยู่กับบริษัทก่อน ทั้งนี้หากมียอดหนี้เกินจากเงินที่มีอยู่กับบริษัทผู้สมัครยินยอมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับบริษัท
 8. ผู้สมัครยอมรับผลที่เกิดจกาการกระทำใดๆของผู้สมัครในความเสียหาย ถูกกล่าวหา ถูกเรียกร้อง หรือดำเนินคดีทางศาลอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครต่อผู้บริโภคหรือบุคคลอืนใดโดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือไล่เบี้ยเอาจากบริษัท
 1. ผู้สมัครรับรู้ว่าสมาชิกภาพมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด รับเป็นสมาชิก โดยจะต้องจ่ายค่าต่อสมาชิกก่อนวันครบกำหนด
 2. ผู้สมัครตกลงว่าการเป็นสมาชิกของ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้ได้
 3. สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง รับเงินหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจกระทำโดยถือไว้แทนบริษัทก็ตาม หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว สมาชิกตกลงรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
 4. สมาชิกตกลงว่าการที่ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ยอมผ่อนฝันให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติตามเงื่อนใขหรือข้อกำหนดนี้ จะไม่เป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิ์หรืออำนาจอย่างใดๆของบริษัท รวมถึงจะไม่นำมาใช้เป็นข้อต่อรองกับบริษัทในคราวต่อไปด้วย
 5. สมาชิกจะถูกหักภาษีจากรายที่เป็นค่านายหน้า ค่าบริหารการตลาด เฉพาะสมาชิกที่มีระดับตั้งแต่ระดับ 5 เป้นต้นไป
 • สมาชิกบุคคลธรรมดา บริษัทจะคิดภาษีจากรายได้ที่สมาชิกได้รับตามอัตราก้าวหน้า และออกหนังสือรับรองฯ 50 ทวิ สรุปรายได้ทั้งปีให้สมาชิกดาวน์โหลดที่ระบบสมาชิกออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษ๊เงินได้บุคคลธรรมดา
 • สมาชิกนิติบุคคล และ สมาชิกบุคคบธรรมดาจด VAT บริษัทฯจะคิดภาษีจการายได้ที่สมาชิกได้รับในอัตราร้อยละ 3 สรุปเป็นเดือน และนำส่งสรรพากร ส่วนหนังสือรับรองฯ 50 ทวิจะจัดส่งให้ทางไปรษณ๊ยืหลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 1. บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนใขผลตอบแทน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ “บริษัท” ในที่นี่คือ “บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด”