ช่องทางจ่ายเบี้ยประกันภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

ผู้เขียน wisith wisesjindawat
เผยแพร่ 18 เม.ย. 63 | ปรับปรุง 4 มิ.ย. 64

ศรีกรุงโบรคเกอร์-จ่ายเบี้ย

จ่ายเบี้ยประกันภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker ขั้นตอนที่ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองตามเงือนใขและทำการออกกรมธรรม์ให้ลูกค้า โดยมี 4 รูปแบบให้เลือกตามความสะดวกของลูกค้า

 1. จ่ายเต็มจำนวน + เงินสด เงินโอน เช็ค
 2. จ่ายเต็มจำนวน + บัตรเครดิท
 3. จ่ายผ่อน + เงินสด
 4. จ่ายผ่อน + บัตรเครดิท

1. จ่ายเต็มจำนวนด้วย เงินสด เงินโอน เช็ค กับศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung broker

กรณีที่จ่ายด้วย

  • เงินสด ได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาวันและเวลาทำการจันทร์-เสาร์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีบริษัทประกันภัยหรือบัญชีศรีกรุงโบรคเกอร์
  • เช็ค โดยรับเฉพาะเช็คตัวจริงที่ออกในนามนิติบุคคลสั่งจ่ายเข้าบริษัทประกันและลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกิน 15 วันจากวันคุ้มครองเท่านั้น

2. จ่ายเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิท กับศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

บัตรเครดิทที่รับ VISA MASTER โดยมี 3 วิธีในการตัดบัตรคือ

ผ่าน link 724

  • ค่าธรรมเนียม 1.95% ถ้านามสกุลผุ้เอาประกันตรงกับนามสกุลในบัตรเครดิทจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • รวมยอด พรบ.รถยนต์ได้
  • ตัดยอดเต็มเท่านั้น
  • เจ้าหน้าที่จะส่ง link มาให้และต้องส่งงานกับเจ้าหน้าทีคนดังกล่าว

Mail order กับศรีกรุง

  • ค่าธรรมเนียม 2.5 % ถ้านามสกุลผุ้เอาประกันตรงกับนามสกุลในบัตรเครดิทจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • รวมยอด พรบ.รถยนต์ได้
  • ตัดยอดตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่นเบี้ยรวม 15,250 บาท ตัดยอดเป็น 15,000 บาทได้
  • กรอกเอกสารคำขอ สำเนาบัตรเครดิท พร้อมเซ็นรับรอง

Mail order กับบริษัทประกันภัย

  • ค่าธรรมเนียมต่างกันไปแต่ละบริษัท ถ้านามสกุลผุ้เอาประกันตรงกับนามสกุลในบัตรเครดิทจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • บริษัทส่วนมากสามารถรวมยอด พรบ.ได้ แต่บางบริษัทอาจจะไม่รับ
  • ส่วนใหญ่ตัดยอดตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่นเบี้ยรวม 15,250 บาท ตัดยอดเป็น 15,000 บาทได้ แต่มีบางบริษัทจะทำไม่ได้

3. ผ่อนจ่ายด้วยเงินสด กับศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

เงื่อนใขการผ่อน

  • ผ่อนได้ทั้งประกันภัยรถยนต์ สุขภาพ
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 ผ่อนได้นาน 2-6 งวด
  • ประกันภัยรถยนต์ ประเภทอื่นๆ ผ่อนได้นาน 2-3 งวด
  • จ่ายเบี้ยประกันงวดแรก ณ วันแจ้งงาน
  • จ่ายเบี้ยประกันงวดถัดไป ไม่เกินวันที่คุ้มครอง เช่นคุ้มครองวันที่ 30 ก็ต้องจ่ายไม่เกินวันที่ 30
  • เริ่มคุ้มครองได้หลังจากอนุมัติ 1 วัน
  • จัดส่งเมื่อทางบริษัทได้รับชำระเงินงวดสุดท้ายครบถ้วยเรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่ต้องใช้

ศรีกรุงโบรคเกอร์-จ่ายเบี้ยประกัน-ผ่อนเงินสด1
  • ใบคำขอสินเชื่อ
  • ใบสัญญาสินเชื่อ
  • ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
  • กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หากจ่ายเบี้ยประกันภัยล่าช้า

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด
  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิก/ถอนกรมธรรม์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนผลประโยชน์สมาชิก

ศรีกรุงโบรคเกอร์-จ่ายเบี้ยประกัน-ผ่อนเงินสด2
  • ลดคอมสมาชิก 2% + จำนวนงวดที่ผ่อน เช่นผ่อน 6 งวด หักค่าคอมสมาชิก 2%+6%=8%
  • กรณีค่าคอมสมาชิกเท่ากับ 5 % จะผ่อนได้ไม่เกิน 3 งวด
  • ค่าผ่อนโอนเข้าบัญชี บริษัท ลักกี้ลิซซิ่ง ส่วนค่า พรบ.โอนเข้าศรีกรุง (ยกเว้นงวดแรกวันทำสัญญาจ่าย)
  • บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์ หลังจากที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัย งวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว

4. ผ่อนจ่ายด้วยเงินสด กับศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

บัตรเครดิทที่รับ KTC, กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา,ไทยพาณิชย์, Citibank เท่านั้น ซึ่งต่างจากจ่ายเต็มจำนวนที่รับทุกบัตรของ VISA Master โดยมี 3 วิธีในการตัดบัตรแบบผ่อนคือ

ผ่าน link ศรีกรุง

 1. บัตรกสิกรไทย ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 1.5% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดเบี้ยเต็ม

เงื่อนใข

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีนามสกุลหน้าบัตรเครดิทตรงกับนามสกุลผู้เอาประกัน
  • ถ้ายอดตัดบัตรรวม พรบ. จะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะยอด พรบ. โดยหักค่าคอมสมาชิก
  • ยอดตัดบัตรขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ไม่ต้องใช้เอกสาร เพราะลูกค้าเป็นคนทำรายการเอง
  • รับกรมธรรม์ได้ตามรอบปกติ
  • ระบุวันเริ่มต้นคุ่มครองได้ในวันเดียวกับวันแจ้งงาน (ก่อน 16.00 น.)
  • ต้องขอลิงค์และแจ้งงานกับ จนท.คนเดียวกัน กรณีหลังออฟฟิตปิดทำการให้แจ้งที่ line @srikrung

ผ่าน link 724

 1. บัตร KTC ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 1.8% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา
 2. บัตรกรุงเทพ ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 2.0% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา

เงื่อนใข

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีนามสกุลหน้าบัตรเครดิทตรงกับนามสกุลผู้เอาประกัน
  • ถ้ายอดตัดบัตรรวม พรบ. จะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะยอด พรบ. โดยหักค่าคอมสมาชิก
  • ยอดตัดบัตรขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ไม่ต้องใช้เอกสาร เพราะลูกค้าเป็นคนทำรายการเอง
  • รับกรมธรรม์ได้ตามรอบปกติ
  • ระบุวันเริ่มต้นคุ่มครองได้ในวันเดียวกับวันแจ้งงาน (ก่อน 16.00 น.)

ผ่าน mail order ศรีกรุง

 1. บัตร KTC ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 1.5% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา
 2. บัตรกสิกรไทย ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 2.0% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา
 3. บัตรกรุงศรี ผ่อนได้ 3-6 งวด, ค่าธรรมเนียม 1.5% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา
 4. บัตร Citybank ผ่อนได้ 4 หรือ 6 งวด, ค่าธรรมเนียม 1.5% ดอกเบี้ยต่องวด 8% ตัดยอดตามที่กรอกมา
 5. บัตร SCB ผ่อนได้ 3,4,6 งวด ค่าธรรมเนียม 5% ดอกเบี้ยต่องวด 0.8% ตัดยอดตามที่กรอกมา

เงือนใข

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีนามสกุลหน้าบัตรเครดิทตรงกับนามสกุลผู้เอาประกัน
  • ถ้ายอดตัดบัตรรวม พรบ. จะมีค่าธรรมเนียมเฉพาะยอด พรบ. โดยหักค่าคอมสมาชิก
  • ยอดตัดบัตรขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ใช้เอกสาร กรอกแบบฟอร์มคำขอ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัตรเครดิท พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
  • รับกรมธรรม์ได้ตามรอบปกติ
  • ระบุวันเริ่มต้นคุ่มครองได้ในวันเดียวกับวันแจ้งงาน (ก่อน 16.00 น.)

การคืนผลประโยชน์สมาชิก

ศรีกรุงโบรคเกอร์-จ่ายเบี้ยประกัน-ผ่อนบัตรเครดิท

บริษัท ศรีกรุง จำกัด

  • จ่ายคืนให้สมาชิกตามรอบปกติ ไม่ต้องรอให้ลูกค้าผ่อนจนครบทุกงวด
  • ลดค่าคอม 1%ต่องวด เฃ่น ผ่อน 6 งวดลดค่าคอม 6%