สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี มกราคม 2563

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมกราคม 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี รอบพิเศษ

รอบเช้า

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่              วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
 • เวลา              09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่          มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี
 • จำนวนรับ       60 ท่าน
 • วิธีการสอบ     ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน 500 บาท
 • ค่าติว             50 บาท
 • ค่าสมาชิก       200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-อุบลราชธานี-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี

วิธีการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี วันที่ 25 มกราคม 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว ศิริวิมล บุตรจันทร์
2 นางสาว นิภาพร โสสว่าง
3 นาย ศักดิ์ชาญ บุตรบัว
4 นาง กัลยา สีดารักษ์
5 นางสาว ยาใจ จรรยา
6 นางสาว มณฑิตา บุญเอื้อ
7 นางสาว วิภาพรรณ แจ่มใส
8 นาง ณัฐกาญจน์ วันทานุรักษ์
9 นาย ภานุวัฒน์ เผ่าภูรี
10 นาย บุญทัน ชิกะกุล
11 นาง นารีรัตน์ พันชะนะ
12 นางสาว สิริพร ทองทวี
13 นาย กัณฐพันธ์ บันเทา
14 นางสาว จิตติมา จิณาวัลย์
15 นาย กฤษดา แสงกล้า
16 นางสาว เบญจวรรณ เนตรวงศ์
17 นาย กิตติเมธ โกธา
18 นาย จตุพร พิมพ์หล่อ
19 นางสาว ดารินทร์ ทีอุทิศ
20 นางสาว นิตยา หลุ่มภู
21 นางสาว จันทร์หอม บุญโสม
22 นางสาว ศิรินันท์ แสงสุข
23 นาย ธนกร ยอดคาเนิน
24 นางสาว วิสุทธิ์ตา จักรไชย
25 นางสาว พัชรภรณ์ เทศราช
26 นางสาว วิลัยลักษณ์ บุญยะการ
27 นาย สุธี จันทะแจ่ม
28 นางสาว สะใบทอง สติมั่น
29 นาย ชัยภัทร พนารักษ์
30 นางสาว ศิรัญญา แกนก่อ
31 นาย ชัชวาลย์ ศรีจันทร์
32 นาย พุฒิชัย เบญยะมาตร
33 นาย สมบัติ สุภาพวง
34 นาง ละไมพร เศิกศิริวนิชกุล
35 นาย สุดธินัน บุษบงก์
36 นางสาว จิรสุดา จาปี
37 นาย กิตติทัช กุรีวรรณ์
38 นางสาว วิมลรัตน์ แก้วประจา
39 นาย คุณาธิป ทาศิริ
40 นาย พรไพร เสาะแสวง
41 นาย ชลิต ชมจันทร์
42 นาย ธีระภัทร บุญศักดิ์
43 นาย สพัด โพธิสาร
44 นาย ทวี บุสภาค
45 นาง ฐิตารีย์ ศิริศักดิ์เสนา
46 นางสาว วิภาภรณ์ ตู้พิมาย
47 นาย ชุมพร คาภาผุย
48 นาย ดุสิต ไตรศิวะกุล
49 นาย ธนภัทร แน่นอุดร
50 นางสาว ฟ้า ฝางคา
51 นางสาว อรณิชชา แสวงศรี
52 นาย ร้อย ลือหาญ
53 นาย อมร ตันติวาทินกร
54 นางสาว พัชญาภา แก่นคา
55 นาย วัฒนา กันภัย
56 นาย พิพัฒน์ พรหมโลก
57 นางสาว สุธาสินี ชอบธรรม
58 นางสาว พิณทอง แก้วเหลา
59 นางสาว สาวิตรี บุตรจันทร์
60 สิบเอกหญิง ณฐา ภูวดลทรัพย์

กำหนดการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อุบลราชธานี บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter