สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา รอบพิเศษ

รอบเช้า

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                    09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุธยา
 • จำนวนรับ             40 ท่าน
 • วิธีการสอบ           ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน       500 บาท
 • ค่าติว                   50 บาท
 • ค่าสมาชิก            200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

รอบบ่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                    วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                    13.00 – 16.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการอยุธยา
 • จำนวนรับ             40 ท่าน
 • วิธีการสอบ           ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน       500 บาท
 • ค่าติว                   50 บาท
 • ค่าสมาชิก            200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-อยุธยา-เทคนิคพณิชยการ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย เทคนิคพณิชยการ อยุธยา

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

รอบเช้า 09.00-12.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รอบเช้า 09.00-12.00 น.
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย ดนัย กองทิพย์
2 นาย ณภัทร เพ็ญนภาภรณ์
3 นาง มยุเรศ ผาดจันทร์
4 นาย วัชรพงษ์ หอมธูป
5 นางสาว รัชนี แผ่นผา
6 นาย สุเทพ แสนสุข
7 นาย ศรนรินทร์ น่วมด้วง
8 นาย รัชชาพงษ์ โสภี
9 นางสาว สุกัลญาพร บุญรักษ์
10 นางสาว ธิพย์ศิรินทร์ จันสีมา
11 นาย ธนวัฒน์ ตันประเสริฐ
12 นางสาว จุฑามาศ พันธารักษ์
13 นาง ศุภวรรณ กุลสีดา
14 นางสาว วิภารัตน์ ปันทะนันท์
15 นางสาว วนิสา รื่นไวย
16 นาย สราวุธ ชุติกิจกาจร
17 นางสาว จีระภา เอกคช
18 นางสาว สุภาวัลย์ จาปาจันทร์
19 นาย กฤษฎา ขระเขื่อน
20 นางสาว สมัญญา ภู่เอี่ยม
21 นางสาว นโมฬี นามพูน
22 นางสาว พราวศมน ผามั่น
23 นางสาว ปัทมาภรณ์ ขุมเพ็ชร์
24 นาย วโรดม จันทร์ประภานนท์
25 นางสาว ณัฐพร พูคงคา
26 นาย วิรัตน์ อินทโชติ
27 นางสาว วีณา พันธ์ทวี
28 นาง สุนันทา เมืองหนู
29 นาง เปมิกา โพธิ์พิชิต
30 นางสาว ภัทรภร แช่มเฉย
31 นาย ประกาศิต สุดสุข
32 นางสาว อารีย์รัตน์ วงศ์ประทีปวิไล
33 นางสาว ธัญจิรา พวงศรี
34 นางสาว มนัฐชญา ทองเทียว
35 นางสาว อิสรีย์ กาญจนเรืองรัตน์
36 นาย เอกชัย ปฐมอมรเลิศ
37 นาย สุทธิวัฒน์ สีคาดอน
38 นางสาว ศรสวรรค์ ทองเทียว
39 นาย วิชัย อุดมดอกไม้
40 นาย วิโรจน์ ไทยวานิช

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00น.
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย ปรัชญา ขันเงิน
2 นาง วิภาวรรณ ศรีไพโรจน์
3 นาย อัฏฐวุฒ จันทร์จิรพงศ์
4 นาย ศิวกร มานะจรรยาพงศ์
5 นาง กาญจนา กลาพบุตร
6 นางสาว วิมลพรรณ วารีชน
7 นางสาว รัชนี วิทยา
8 นางสาว กัญญารัตน์ จิตใจ
9 นาง สิริพร อาษา
10 นาง นิยม ฮับหลี
11 นางสาว เพ็ญพักตร์ พลพิมพ์
12 นาง เพ็ญนภา ขาพุก
13 นางสาว มธุรส ฟองจางวาง
14 นาง ศิดาพร ผลชอบ
15 นางสาว นปภา สิงห์คาร
16 นางสาว ณัฐพร แสงทับ
17 นางสาว อันธิกา รัตนปรารมย์
18 นางสาว คุณากร ไทยอินทร์
19 นาง พรพรรณ บุญนุกูล
20 นาง วนิดา คหินทพงษ์
21 นางสาว ญาณิศา สระพัง
22 นาง กานต์สิรี จารุนัสทวีวงษ์
23 นาย ศักดา พจนา
24 นางสาว พรทิพย์ ชะนู
25 นาย ศักดิ์พัลลภ เกตุมาก
26 นาย ประวิทย์ จันสว่าง
27 นางสาว สุภัทรา สุธาธีระกุล
28 นาย ณรงค์ คงสืบ
29 นางสาว พรทิพย์ ปานทอง
30 นาง พิชญาณัฏฐ์ หมื่นพัน
31 นาย ศุภลักษณ์ หมื่นพัน
32 นาง นภัสนันท์ อินทรสุวรรณ์
33 นางสาว ศิริพร ไชโย
34 นางสาว เพ็ญประภา เพ็ชร์ศิลา
35 นาย ตรีภัทร นาคบุรินทร์
36 นาย ชลากร สกุลนคร
37 นางสาว ศศิประภา ทรัพย์ศิริ
38 นาย วิลัยปอง นาทมพล
39 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์รพี บุญสาลี
40 นางสาว จิราภา กมลเลิศ

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย อยุธยา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter