สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ มกราคม 2563

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนมกราคม 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
 • เวลา                09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่            มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์
 • จำนวนรับ         50 ท่าน
 • วิธีการสอบ       ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน   500 บาท
 • ค่าติว               50 บาท
 • ค่าสมาชิก        200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-บุรีรัมย์-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัย ราชภัฎ บุรีรัมย์

วิธีการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่า สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ วันที่ 25 มกราคม 2563
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย เจษฎา ไวยวุฒินันท์
2 นาง อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม
3 นาย สมชาย แซ่ลิ้ม
4 นางสาว กองสิน กุมไธสง
5 นาย มุ่งหมาย โกศิลา
6 นาย ภูวดล ชัยเสนา
7 นาย ธวัช กาประโคน
8 นาย เจษฏา จัตตุแวง
9 นางสาว สุมินตรา นาคี
10 นาย ภูริภัทร มุขประดับ
11 นางสาว อิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย
12 นางสาว ฐิติพร เคนโม
13 นาย สมเกียรติ กุลประกอบ
14 นาย สมจิต พรมอ่อน
15 นาง กาญจนา อ่วมฟัก
16 นาง พัณณ์ชิตา สารสม
17 นาง วาสนา สโตจานอฟสกี้
18 นางสาว ชุติมา รัตนรักษา
19 นาย อธิวัฒน์ วิภูมิตสิตสกุล
20 นาง พรปวีณ์ วิภูมิตสิตสกุล
21 นางสาว เยาวภา เนตรแสงสี
22 นางสาว อรวรรณ พระสมสุข
23 นาย สมชาย จะประโคน
24 นางสาว นงเยาว์ สว่างแสง
25 นาย สมศักดิ์ รักยิ่ง
26 นาย ปกรณ์ มะลิลา
27 นาย ไพโรจน์ เจนถาวร
28 นางสาว จันทิมาพร อรรคนันต์
29 นาง ทิพย์สุดา มุกดาอนันต์
30 นางสาว ศตพร ธรรมนาม
31 นาย ฉัตรชัย กระแสโสม
32 นางสาว วรรณรุณี รัตนกิจประเสริฐ
33 นาง กมลชนก บุตตะวงค์
34 นางสาว วิรัลพัชร สาเร็จรัมย์
35 นาย ไมตรี ศิริปะกะ
36 นาย สุรเชษฐ์ ขัติยพงศ์
37 นาย อุดร ขัติยพงศ์
38 นางสาว น้าอ้อย ปรากฏ
39 นาย รัฐธีร์ วรรณโกษิตย์
40 นาย อนุวัฒน์ ทยาลุสกุล
41 นางสาว พาวาว วิบูลย์สุข
42 นาย คมสันต์ พลึกรุ่งโรจน์
43 นางสาว กิ่งกานต์ มโนบาล
44 นาย ชุษณพงษ์ ด่านวิไล
45 นาย พันธ์ณรงค์ รัถยาภิรักษ์
46 นางสาว รัชฎาภรณ์ นันท์คา
47 นางสาว สุภาพร สันจรโคกสูง
48 นาง จิราพัชร คาโพธิ์
49 นาย กาญจนา เอ็นมาก
50 นาย สมชาย ทันประเสริฐ

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย บุรีรัมย์ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter