สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช พฤษภาคม 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
 • เวลา                  09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่              วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช
 • จำนวนรับ           40 ท่าน
 • วิธีการสอบ         ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน     500 บาท
 • ค่าติว                 50 บาท
 • ค่าสมาชิก          200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-นครศรีธรรมราช-วิทยาลัยเทคนิค-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว นภาวรรณ สังวังเลาว์
2 นาย สุภัทรชัย ชิตน้อย
3 นาย สรรเพชร บรรจงเกือ
4 นาย ฐปกรกฤต บุญขวัญ
5 นาย พงศกร ศิริพงษ์
6 นาย สัมพันธ์ สุทธิรักษ์
7 นางสาว วรรณา จงรักษ์
8 นาง ดอกแก้ว แสล่หมัน
9 นาย ธรรมราชย์ เธียรวุฒิกานต์
10 นางสาว ปินอนงค์ เพชรศรีทอง
11 นางสาว รรินญา บุญรอด
12 นางสาว เดือนเพ็ญ จันทร์บุญแก้ว
13 นาย ชยกร เงินสมทอง
14 นาย ตรีจักร จริงจิตร
15 นางสาว นรานันท์ ขํามณี
16 นาย วิษณุ เวชนุสิทธิ
17 นางสาว นภาพร สุขการ
18 นาง ปราณี ฤทธิเกือ
19 นาย เพิมพล ผลเจริญ
20 นางสาว อรินดา จันดี
21 นาย ฉัตรชัย ลือชา
22 นางสาว ณัฐกฤตา ช่วยศรี
23 นางสาว นันท์ฐิตา สุภัทรประทีป
24 นาง กัญญาณัฐ ยิงไพเราะ
25 นางสาว กมลชนก อายุพงศ์
26 นาย พิเชษฐ์ คงใหม่
27 นางสาว สายสุนีย์ นาวิกาวตาร
28 นาย ปพน อาชาฤทธิ
29 นางสาว ปุญญิศา แก้วโสภาค
30 นาย นิคม รัตนะ
31 นาย สมพร เกือกูล
32 นาย วัชรพงศ์ ภาระกิจ
33 นางสาว จารุวรรณ เพ็ญสวัสดิ
34 นาย อนุชิต ช่วยบรรจง
35 นางสาว ธัญญรัตน์ สุวรรณ
36 นางสาว จุติมา คาบุตร
37 นาย สมมาศ สุวรรณ
38 นาย อัครพล ภู่พันธ์ตระกูล
39 นางสาว พิมลนาฎ เพ็งสุวรรณ
40 นาย ภัสฐรัสเดช ชอบทํากิจ

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครศรีธรรมราช บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter