สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                    วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 • เวลา                    09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม
 • จำนวนรับ              40 ท่าน
 • วิธีการสอบ            ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน        500 บาท

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-นครปฐม-ศิลปากร-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย วิบูลย์ เธียรวงศ์เสถียร
2 นางสาว กัลญา พิมพ์สวัสดิ์
3 นางสาว มาริษา ศรีคําแซง
4 นางสาว สุนิศา คุ้มถนอม
5 นางสาว คณัฎฎา ฐณิฐิคุณ
6 นาง ปัณฑิตา พรหมเชื?อ
7 นาง ประภา เอกรัตนโชติ
8 นาย นคร ประสาทพร
9 นาย ชนพัฒน์ เถาว์หิรัญ
10 นางสาว ศิรินภา แก้วเทียมทอง
11 นาง อารีย์ พลอยน้อย
12 นาย โอรันดร์ กันทะวงค์
13 นาย อุดม กิติทัศน์เศรณี
14 นาย จิรวัฒน์ บุญเฉย
15 นางสาว จีรพร พวงบุบผา
16 นางสาว ธัญลักษณ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
17 นาย โชติพัฒน์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
18 นางสาว ยุพยง จันทรัตน์
19 นางสาว ศิริภัสสร เนตรเรืองโรจน์
20 นาง วรัลธรณ์ เนตรเรืองโรจน์
21 นาย วิสุทธิ์ เกิดน้อย
22 นาย กําพล พูนเพชร
23 นางสาว กนกกาญจน์ เงินทอง
24 นางสาว ฐิตาภัทร์ กุลวัฒนาสิริโชติ
25 นางสาว ปิยะนุช ฉายะยันต์
26 นาย อรรถพล วังมะนาว
27 นาย กิตติ ไชยพรม
28 นาย ธเนศ พาระมี
29 นางสาว จารุภา โชติลดาถิรเจต
30 นางสาว ปุณยนุช ดั้นไพรสน
31 นาง อรทัย หุณทนเสวี
32 นาย สายยันต์ คําภู
33 นาย ณรงค์ ปัญญา
34 นาย วิเชียร ทิพยาลัย
35 นางสาว ทิพาพร สีขร
36 นางสาว รัชฎา พันธ์โคตร
37 นางสาว กาญจณนภา ห้วยหงษ์ทอง
38 นาง มลิวรรณ อรุณไพร

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย นครปฐม บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter