สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา ตุลาคม 2562

สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนตุลาคม 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา รอบพิเศษ

รอบเช้า

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                         วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
 • เวลา                         09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                     วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา อาคาร2 ชั้น4 ห้อง CVC NET
 • จำนวนรับ                  40 ท่าน
 • วิธีการสอบ                ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน            500 บาท
 • ค่าติว                        50 บาท
 • ค่าสมาชิก                 200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

รอบบ่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                         วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
 • เวลา                         13.00 – 16.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                     วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา อาคาร2 ชั้น4 ห้อง CVC NET
 • จำนวนรับ                  40 ท่าน
 • วิธีการสอบ                ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน            500 บาท
 • ค่าติว                        50 บาท
 • ค่าสมาชิก                 200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย-ฉะเชิงเทรา-วิทยาลัยอาชีวะศึกษา-แผนที่
แผนที่ สถานที่ สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ฉะเชิงเทรา

วิธีการ สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการ สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

รอบเช้า 09.00-12.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว อังกินันท์ ชอบธรรม
2 นาย อดุลย์ เปไธสง
3 นางสาว นิภา ลิ่มเชย
4 นาย ดนัย ครุฑวงษ์
5 นาย อาทิตย์ กสิโสภา
6 นางสาว นันท์ภัส พูลสวัสดิ์
7 นางสาว พัทธอิษฎา เขมาศศิปภัสพัฒน์
8 นางสาว นิตยา กระแสโสม
9 นาย ศิลาศิลป์ สุขพัฒน์
10 นาย อภิชาติ มีเจริญ
11 นางสาว สุนิสา สิงห์หาญ
12 นาย วิรัญพล เดชพันธ์รังสี
13 นางสาว พิมพ์พิชา โสสวัสดิ์
14 นางสาว สุวรรณา ดาศรี
15 นางสาว ขนิษฐา โมรา
16 นางสาว จันทิมา อุ่นอนันต์
17 นางสาว ภคพร มาน้อย
18 นาย โยธิน เกิดสมบูรณ์
19 นางสาว ภัชญา เกิดทรัพย์
20 นาง สําอางค์ มานพ
21 นางสาว ภิรมณ์ขวัญ สาระศิริ
22 นาย การุณ เกลียวประเสริฐ
23 นางสาว เวธนี ทัศนเกษม
24 นาย พูนชัย วิทยายงค์
25 นาง ธัญนัช โพธิ์ขำ
26 นางสาว เขมมณี แก้วจินดา
27 นางสาว ณภาภัช ธรรมนาม
28 นางสาว ปิยะพร ขํามา
29 นางสาว จิรัชยา ถมยา
30 นางสาว จิราพัชร จิตรดล
31 นาย สุภัคณัฐ อบชู
32 นางสาว ชนานันท์ นนทรัตน์
33 นางสาว พีรยา เหล็กเพ็ชร
34 นาง เทพอัปสร คํานวน
35 ว่าที่ร้อยเอก ธีระศักดิ์ ยนต์ไพบูลย์

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว ช่อผกา ไอยราพัฒนา
2 นาย เฉลิมพล แก้วคุณ
3 นางสาว เพ็ญนภา ณ พัทลุง
4 นางสาว นิภา ลิ่มเชย
5 นาย ดนัย ครุฑวงษ์
6 นาง กมลภรณ์รัตน์ กระแสโสม
7 นางสาว วรณัน พงษาวดี
8 นางสาว อรุณวรรณ จันทร์นวล
9 นางสาว พัชพร รักชาติ
10 นาย เอกชัย พันตรา
11 นางสาว ทักษกร สีดาทอง
12 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ วงศ์พันธ์ลักษณ์
13 นาย ปราโมทย์ นันทะแสง
14 ว่าที่ร้อยตรี นวพล บางทับ
15 นาย นิเวศน์ ถาวร
16 นาง ปุณยวีร์ ทวีพรภานุพัฒน์
17 นางสาว พิมพ์พร มาสุข
18 นาย กฤษณ์ มาสุข
19 นางสาว จันทร์เพ็ญ หนูจันทร์
20 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ วิลานันท์
21 นางสาว สุดารัตน์ จิตรแก้ว
22 นาย บัญชา แสนกล้า
23 นาย วัชรา ขันหล้า
24 นาย วิเชียร เพิ?มเพียร
25 นางสาว หนึ่งฤทัย จํานงค์วารี
26 นางสาว กมลวรรณ มโนชัย
27 นาง จิรัชญา ขัดวิลาส
28 นางสาว สรียา มณีโชติ
29 นางสาว ขนิษฐา โมรา
30 นางสาว กาญจนา จันดากรณ์
31 นางสาว ปัณฑารีย์ สิริปัณฑารีย์สกุล
32 นางสาว สวรัชญ์ อนุรักษ์สิทธิกุล
33 นาย พีระ สังข์โอธาน
34 นางสาว มนภัทร วัฒนานุกิจ
35 นาง พรพิศ ตระกูลแจะ
36 นางสาว วิลาวรรณ ศิวิไล
37 นาง ธนัชชา จิระอานนท์
38 นางสาว กัญชลิกา ศิลาปาน
39 นางสาว สุรีพร อุบลกิจ
40 นางสาว ณัฎยา บุญศรี

กำหนดการ สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา รอบพิเศษ

สมัคร สอบ นายหน้า ประกันวินาศภัย ฉะเชิงเทรา บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter