สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                    วันเสาร์ที่ 1ุ6 พฤศจิกายน 2562
 • เวลา                    09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                ศูนย์เรียนรู้ ICT ขอนแก่น
 • จำนวนรับ             50 ท่าน
 • วิธีการสอบ           ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน       500 บาท
 • ค่าติว                   50 บาท
 • ค่าสมาชิก            200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-ขอนแก่น-ศูนย์พัฒนาทักษะICT-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT ขอนแก่น

วิธีการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นาง บุษกร พิมพ์ศรี
2 นาง สุกัญญา ฟุ้งเจนโชคเจริญ
3 นาง กฤษ์ธญามนต์ พุ่มวารี
4 นางสาว จิรานุช ประทุมสาย
5 นางสาว อังสุมารินทร์ เที?ยงธรรม
6 นาย บุญญฤทธิ? ตันเจริญ
7 นาย ชินภพ บรรดาเทา
8 นางสาว ดวงทิพย์ คะเนนิน
9 นาง กฤษณา ภูฆ้องไชย
10 นาง จิตต์ถินันท์ รุจิรธีรสิทธิ?
11 นาย สิระพงษ์ รุจิรธีรสิทธิ?
12 นางสาว สุดารัตน์ นนท์ไพวรรณ์
13 นาย สัณหณัฐ ติดวงษา
14 นาย สิรธันย์ ธนิกศุขนิธิพัชร
15 นาง ภักค์สุพัชร ธนิกศุขนิธิพัชร
16 นาง ธัญกนกรัชต์ จิรโชคนิธิชโยธร
17 นางสาว กาญจนา สิงห์ทุย
18 นาง ณปภัช วงศรีโสภณ
19 นางสาว สุชนา วานิช
20 นาง นพพร สัธนะกุล
21 นางสาว พนิตตา สัธนะกุล
22 นางสาว พิมพ์นารา อิ?มพัฒน์
23 นางสาว ดวงแก้ว วงศ์ปัญญา
24 นางสาว นิตญา ดรโคตรกอก
25 นาย ธรรมชาติ คณะศิริวงษ์
26 นาง วลิภรณ์ ตันติยาสวัสดิกุล
27 นางสาว สุนันทา ละเหลา
28 นาง ธิรดา ฟองสุวรรณ์
29 นางสาว รัตนา ม่วงนิล
30 นางสาว ศศิธร สิงห์สกุล
31 นางสาว อรวรรณ ภูจอมแก้ว
32 นาย นิติ คําบุศย์
33 นาย สุวรรณ ธงชัย
34 นางสาว ยุพิน โลขันธ์
35 นาง ธนานันต์ ร้อยพา
36 นาย ศิวกร พงษ์ภักดิ?
37 นาย ทรงทรัพย์ ภาชัยนามสิงห์
38 นาง กัลยา จันทสิงห์
39 นาย ธราเทพ ไมตรีแพน
40 นาง ปวีณา จวนสาง
41 นาง สุวิทย์ ศรีสมัคร
42 นาง วนิดา ศิริเมืองจันทร์
43 นาย ชัยพงค์ วงค์จู
44 นาย สุวิทย์ โพชราแสง

กำหนดการ สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ขอนแก่น บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter