สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล รอบพิเศษ

รอบเช้า

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                  09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • จำนวนรับ           40 ท่าน
 • วิธีการสอบ         ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน     500 บาท
 • ค่าติว                 50 บาท
 • ค่าสมาชิก           200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

รอบบ่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา                  13.00 – 16.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • จำนวนรับ           40 ท่าน
 • วิธีการสอบ         ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน     500 บาท
 • ค่าติว                 50 บาท
 • ค่าสมาชิก           200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-กรุงเทพ-สุโขทัยธรรมาธิราช-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

รอบเช้า 09.00-12.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว สุปราณี โกการัตน์
2 นางสาว รุจาภา ลิขิตทวีกุล
3 นาง สุฑารัตน์ รุ่งโรจน์
4 นางสาว กัญฐณา จันทะสาร
5 นางสาว ณัฏฐ์ สาครรัศมี
6 นางสาว พูลจิรา วสันต์ศิริกุล
7 นางสาว สวิชญา เหลืองอรุณศรี
8 นางสาว นิรัชรา เต็มกุศลวงศ์
9 นางสาว ดวงดาว น้อยสัมฤทธิ์
10 นาย วิชิต อรุณสมสุข
11 นางสาว เบญจมาภรณ์ สุขสาราญ
12 นางสาว กฤษยา ไทยประยูร
13 นางสาว กัลย์สุดา เวสโกสิทธิ์
14 นางสาว กัลยาณี ห่อมา
15 นางสาว จิตราภรณ์ ขุนไชย
16 นางสาว จุฑามาศ เลี้ยงพันธุ์สกุล
17 นาย ชยุฒ เมตตาไพจิตร
18 นางสาว ตวันนา พันคง
19 นางสาว ปภัสรานันต์ พุทธสา
20 นางสาว นพมาศ ไทรม้า
21 นางสาว ปรีชฎา วารินทร์
22 นาง ปาริดา ปาสานะเต
23 นางสาว ภัทรา แก้วช้าง
24 นางสาว ยุพิน บุตรวัง
25 นางสาว รุ่งนภา คงสิริวงกูล
26 นางสาว ลิลภา เจริญสว่าง
27 นาง กนกนาถ บวรอุดมวงศ์
28 นาย สันทิฏฐ์ ปานศิริ
29 นางสาว อุไร หมื่นศักดา
30 นาง ภัคธลักษณ์ ธีรโรจนวงศ์
31 นาง ราณี ฤทธินนท์
32 นางสาว อรวรรณ โตสมภาพ
33 นาย ทวีชัย ยานอาษา
34 นางสาว ณัฐวร บุญพบ
35 นาย พลธร โอภาสปุญญานนท์
36 นาย สุประดิษฐ์ อึ้งตระกูล
37 นาย ชาญณรงค์ มาลีวัลย์
38 นางสาว อาไพ กาญจนสาธิต
39 นางสาว พรพิมล อรุณสุริยานนท์
40 นางสาว เพ็ญศรี อรุณสุริยานนท์

รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคบ่าย
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว พิมลรัตน์ จันทร์พุ่ม
2 นาง พนิตนาฎ ศรีจามร
3 นางสาว สมใจ เทศทอง
4 นาย พลภัทร ภาพีรนนท์
5 นาย ปภังกร สารสิทธิ์
6 นาย เสมียน คาเขียว
7 นางสาว นฤมล ทัศกุล
8 นางสาว นิภา โพธิ์กระเจน
9 นาง กัญญากานต์ รังสิมา
10 นางสาว ภานรินทร์ สุขวัฒนา
11 นาย เอกพงษ์ เพชรศิริ
12 นางสาว อณัญญา เมืองคา
13 นางสาว วินัฐศรัณย์ จันทร์แก้ว
14 นางสาว บุษบา คุ้มแก้ว
15 นาย กฤตธี คงเรือง
16 นางสาว สุพิชชา ผู้ดี
17 นางสาว โยษิตา ควรผดุง
18 นางสาว สุมาลี หวังโชติกุล
19 นาง รัชนี ทักษิณ
20 นาย สุรศักดิ์ แสนทวี
21 นาย อัมรินทร์ อมรธีระพัฒน์
22 นาย สมชาย สุขกระชอน
23 นางสาว สุรีพร เมฆสุนทรากุล
24 นาย วิกรณ์ ใจเด็ด
25 นางสาว ยอดหญิง คงเอียด
26 นางสาว ปณิชา จูอนุวัฒนกุล
27 นางสาว ธนศร บรรลุศิลป์
28 นาย เอกณัฎฐ์ จันทร์ภูผราสุข
29 นาย วัชรินทร์ สกุลจริยสมบัติ
30 นาย จักรพงศ์ คาแสงดี
31 นางสาว วิภาวี ศรีศักดา
32 นาย บรรจง ผิวผ่อง
33 นางสาว สุธาสินี คนตรง
34 นาง สายรุ้ง มาตยาขัน
35 นาย สเกณฑ์ กะโห้ทอง
36 นาย พิพัฒน์พงษ์ นนตานอก
37 นางสาว สุรางคณา วัฒนเมธาสกุล
38 นางสาว เสมอใจ ตงศิริ
39 นาง อาภา ซายัก
40 นาย ธีรพิชญ์ อัจฉราธรณ์

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กรุงเทพ ปริมณฑล บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter