สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                    วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
 • เวลา                    09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่                โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
 • จำนวนรับ             80 ท่าน
 • วิธีการสอบ           ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน       500 บาท
 • ค่าติว                   50 บาท
 • ค่าสมาชิก            200 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย-กระบี่-โรงเรียนอามาตย์พาณิชนุกูล-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย โรงเรียนอามาตย์พาณิชนุกูล กระบี่

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรสวรรค์ ยิ้มปรั่ง
2 นาย สุปรีดา ถาวรรัตน์
3 นาง จันทรัตน์ ปัญญาทิพย์
4 นางสาว ภัทรลักษณ์ ชูลี
5 นางสาว ภารดี วิวัฒน์
6 นางสาว อินทิรา พึ่งแย้ม
7 นาย เทียนชัย ขุนเมือง
8 นางสาว นัฐปภัสร์ คาแก้ว
9 นาย ภูวไนย ณ ตะกั่วทุ่ง
10 นาย ชิตพล ประทุมวรรณ
11 นาย เอกภาพ สมบัติมาก
12 นาย ศักดิ์ชัย สกุลจุฑาทิพย์
13 นางสาว ผกาวดี หลีหมัด
14 นาย สุรชัย กาหลง
15 นางสาว วริษา สมาธิ
16 นาง สุดา อินทอง
17 นาย ธีรเดช เกณเกตกรณ์
18 นางสาว นฤมล ทองสร้าง
19 นาย การุณย์ นุชมา
20 นางสาว เนตรนภา มั่นคง
21 นางสาว พรลภัส เพียรชัย
22 นาย ศิริ ทองประดิษฐ์
23 นาย วีระ ฉิวรัมย์
24 นางสาว จีรนันท์ ภิรมย์ฤทธิ์
25 นางสาว ธณัฐฌา หาญกล้า
26 นางสาว ลักษิกา สิทธิพรหม
27 นางสาว แก้วตา รัตนพร
28 นางสาว รุจิรา สมัคกิจ
29 นาย ธนาเทพ มหาชล
30 นาง จิราวรรณ หนูช่วย
31 นาย มหัทธโน เอี๋ยวพิพัฒน์
32 นาง สโรชา เอี๋ยวพิพัฒน์
33 นาย ประสิทธิ์ สุมานะตระกูล
34 นาง หม๊ะกลือซง สุมานะตระกูล
35 นาย สิทธิพร ภูขะโร
36 นาย แจ๊ะอูเส็น สาและ
37 นางสาว สุดารัตน์ ทับโทน
38 นางสาว วนิดา หิมะ
39 นางสาว น้าทิพย์ ชูเชื้อ
40 นางสาว สุจิตรา สุวรรณรัตน์
41 นางสาว พรรณิภา หาการ
42 นาย นิวัฒน์ หีตน้อย
43 นางสาว อารีซา แวนะไล
44 นาย อนุรักษ์ บุหลาด
45 นาง วนิดา สุวรรณ์พรหม
46 นางสาว กานต์กนก ทองประดู่
47 นาย สมศักดิ์ จินดา
48 นางสาว ชมพิชชา ทองชัย
49 นาย เศวตกัลป์ ตั๋นแสงไฟ
50 นาย ณัฐพล คงดี
51 นาย ไตรวุฒิ มโนรัตน์
52 นางสาว ชนาพร อุดโหล
53 นางสาว ธิดารัตน์ เจียวก๊ก
54 นาย ธีรภาพ เกื้อสกุล
55 นางสาว ศิริพร ชวนประสิทธิ์
56 นางสาว มะลิสา มะสันต์
57 นางสาว เพชรชรี ทองทิพย์
58 นางสาว กาญจนา บุญฤทธิ์
59 นางสาว เกศินี แก้วเสน
60 นางสาว นารีนาฎ เหร่บุตร
61 นาย วิสิทธิ์ นุ้ยขาว
62 นาย ศุภวัฒน์ นาคพันธ์
63 นางสาว ลดาวรรณ์ ปานจินดา
64 นางสาว วัลภา เพชรทอง
65 นางสาว ศศิวิมล ปลอดคง
66 นางสาว อรอุมา พิจิตรัตน์
67 นาย อิดริส ทับโทน
68 นาง พิมพ์วรางค์ มูสิกะ
69 นางสาว อนงค์พร ฟุ้งเฟื่อง
70 นางสาว สุดารัตน์ สิทธิรักษ์
71 นางสาว ประภัสรา สุภัทรประทีป
72 นาย วีรพล สทานสัตย์
73 นางสาว ศิราพร บารุง
74 นางสาว ศริญญา สุขกุล
75 นางสาว จิราพร ภาษี
76 นาย อดิศักดิ์ แสงศรีจันทร์
77 นางสาว สริลนุช เขียวดา
78 นางสาว กฤติยาณี จงพล
79 นางสาว อรปภา อชิรคณาภัทร
80 นาย วิชัยเทพ สุขจรกุล

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย กระบี่ บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter