ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 532,385
2 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ ฿ 324,067
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 261,126
4 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 258,122
5 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 210,493
6 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 191,113
7 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 176,178
8 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 160,028
9 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 134,852
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 128,332
11 ธนัตพงศ์ ธนศิริจตุรัตน์ ฿ 119,316
12 บวร แสนเรือน ฿ 93,156
13 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 91,326
14 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 88,514
15 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 84,890
16 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 82,289
17 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 82,166
18 นพพล ดีมงคล ฿ 81,999
19 จำรัส บุญศรี ฿ 79,709
20 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 78,763
21 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 75,557
22 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 73,881
23 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 71,723
24 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 69,481
25 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 69,455
26 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 66,652
27 มทศพรปรีชา ฿ 66,104
28 เทวาวิจิตร ฿ 61,299

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
29 คณพศ โชติประทุม ฿ 59,697
30 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 57,508
31 ไชยยา ชนะชัย ฿ 56,464
32 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 55,675
33 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 53,714
34 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 49,500
35 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 48,991
36 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 44,110
37 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 43,161
38 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 41,279
39 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 39,888
40 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 39,759
41 วิภาดา สมรสัณห์ ฿ 39,619
42 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,612
43 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 38,896
44 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 37,860
45 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 37,069
46 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 33,382
47 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 32,191
48 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 31,978
49 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 31,745
50 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 31,399
51 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 31,044

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
52 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 29,218
53 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 27,508
54 ณธรรศ โฉมยา ฿ 27,413
55 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 27,168
56 อรุณนี โสธโน ฿ 26,960
57 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 26,480
58 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 25,706
59 ยศพร คำหงษา ฿ 25,195
60 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 25,172
61 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 24,577
62 วรธน เดชาโชติคุณ ฿ 24,524
63 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 24,449
64 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 24,427
65 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 24,125
66 จะลุย อ่อนปุย ฿ 23,975
67 ศศิตา บัวสี ฿ 23,745
68 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 23,658
69 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 23,520
70 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 23,485
71 โสภา ซีแพง ฿ 23,364
72 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 23,296
73 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 23,063
74 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 22,896
75 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 21,845
76 นิภา ชุมภูปิน ฿ 21,774
77 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 21,657
78 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 21,053
79 อภิชาติ ปรีชา ฿ 20,345
80 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 19,977
81 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 19,901
82 เจียม ลือลั่น ฿ 19,842
83 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
84 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,522
85 นพดล อินตา ฿ 19,257
86 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 18,888
87 โสพิศ ศิริโท ฿ 18,853
88 ชวัตร คำหงษา ฿ 18,744
89 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 18,520
90 จินตนา วนสุนทรี ฿ 18,505
91 จันทนา โชคตาม ฿ 18,310
92 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 18,306
93 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 18,052
94 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 17,896
95 ถาวร พ้นภัย ฿ 17,891
96 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 17,719
97 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 17,603
98 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 17,559
99 โกศล บุญยวง ฿ 17,365
100 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 17,357
101 สุวัฒชัย ส้มเกลี้ยง ฿ 17,329
102 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,308
103 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 17,271
104 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 17,192
105 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 17,112
106 จิดาภา กวีวรากร ฿ 17,040
107 ธนากร เดชะ ฿ 16,697
108 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 16,576
109 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,478
110 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,422
111 สุนันทา ธนภัทรอุดม ฿ 16,368
112 เรวัฒน์ ขาวล้วน ฿ 16,144
113 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 16,117
114 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 15,932
115 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,882
116 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 15,680
117 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 15,341
118 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 15,272
119 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ ฿ 15,217
120 ชุลี โนจิตร ฿ 15,118
121 ชยพล คำมา ฿ 15,056

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21