ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2561

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เมษายน 2561 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 389,739
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 214,218
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 160,978
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 133,861
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 127,757
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 119,391
7 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 89,749
8 บวร แสนเรือน ฿ 82,926
9 สุจริต ควรผดุง ฿ 81,485
10 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 78,472
11 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 71,196
12 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 69,044
13 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 67,148
14 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 62,826
15 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 62,087
16 จำรัส บุญศรี ฿ 61,522
17 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 61,282
18 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 60,267
19 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 60,261

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
20 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 56,534
21 มทศพรปรีชา ฿ 52,828
22 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 49,491
23 ไชยยา ชนะชัย ฿ 47,994
24 นพพล ดีมงคล ฿ 47,132
25 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 45,967
26 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 43,401
27 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 42,237
28 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 39,883
29 คณพศ โชติประทุม ฿ 39,747
30 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 39,320
31 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 39,297
32 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,142
33 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 38,144
34 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 35,073
35 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 34,823
36 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 34,559
37 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 33,268
38 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 33,194
39 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 32,179
40 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 30,549

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
41 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 29,120
42 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 28,284
43 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 27,151
44 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 25,542
45 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 24,933
46 ชาตรี ทองวิทยกุล ฿ 24,045
47 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 24,043
48 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 23,102
49 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 22,882
50 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 22,579
51 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 22,480
52 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 21,949
53 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 21,805
54 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 21,213
55 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 21,131
56 พรหมพิริยะ สว่างวงษ์ ฿ 21,049
57 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 20,940
58 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 20,318
59 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 20,077
60 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 20,019
61 นิภา ชุมภูปิน ฿ 19,897
62 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
63 สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์ ฿ 19,333
64 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 19,268
65 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,139
66 เจียม ลือลั่น ฿ 19,131
67 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 18,749
68 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 18,421
69 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 18,309
70 ปภัทณศร เสมสูงเนิน ฿ 18,275
71 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 18,156
72 อภิชาติ ปรีชา ฿ 18,026
73 จันทนา โชคตาม ฿ 17,845
74 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 17,816
75 ยศพร คำหงษา ฿ 17,810
76 สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ ฿ 17,683
77 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 17,577
78 สิทธิชัย ศรีมันตะ ฿ 17,495
79 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 17,487
80 ณธรรศ โฉมยา ฿ 16,718
81 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
82 ศศิตา บัวสี ฿ 16,250
83 โอภาส ขวัญสมคิด ฿ 16,163
84 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 16,095
85 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 16,022
86 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 15,582
87 ชัชวาล สีหราช ฿ 15,558
88 พรชัย อุตมา ฿ 15,540
89 จักรพงษ์ สว่างเวียง ฿ 15,505
90 สาธิดา เวียงสีมา ฿ 15,296
91 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 15,270
92 วัลย์ฐพร ธัญญาวินิชกุล ฿ 15,256
93 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 15,147
94 พิชัย แก้วทอง ฿ 15,091
95 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,083
96 ถาวร พ้นภัย ฿ 15,058

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21