ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-สิงหาคม-2563

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM สิงหาคม 2563

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-สิงหาคม-2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM สิงหาคม 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 607,150
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 311,407
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 293,079
4 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 255,824
5 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 238,372
6 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 168,029
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 164,600
8 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 152,305
9 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 139,077
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 138,816
11 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 135,842
12 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 126,636
13 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 121,823
14 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 116,379
15 แอลพี สมาร์ท ฿ 114,631
16 บวร แสนเรือน ฿ 113,463
17 พปุณยวัจช์ ฿ 110,016
18 เทวาวิจิตร ฿ 104,846
19 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 99,119
20 ภาวนา 365 จำกัด ฿ 83,351
21 จำรัส บุญศรี ฿ 82,231
22 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 81,698
23 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 80,337
24 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 77,881
25 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 77,488
26 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 73,308
27 มทศพรปรีชา ฿ 70,807
28 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 69,650
29 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 68,177
30 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 66,666
31 นพพล ดีมงคล ฿ 66,639
32 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 66,514
33 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 66,306
34 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 65,350
35 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 60,116

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
36 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 59,662
37 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 56,733
38 กษมา สุภาพงษ์ ฿ 56,563
39 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 54,140
40 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 51,833
41 ประสพ ด้วงช้าง ฿ 51,550
42 กัญญา เลียวประโคน ฿ 50,849
43 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 50,341
44 อรุณนี โสธโน ฿ 50,057
45 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 49,299
46 ไชยยา ชนะชัย ฿ 46,402
47 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 45,470
48 คณพศ โชติประทุม ฿ 45,391
49 ปุณยนุช มยุโรวาท ฿ 44,805
50 ทรงธรรม วรวนิชชากร ฿ 44,142
51 โสรัช เดโชพล ฿ 43,812
52 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 42,966
53 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 42,044
54 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 41,376
55 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 41,216
56 สุรวุฒิ ศรีมันตะ ฿ 40,781
57 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 40,313
58 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 40,172
59 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 39,384
60 พรนิภา ปรีชา ฿ 38,919
61 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 38,713
62 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 38,644
63 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 37,526
64 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 36,276
65 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 35,364
66 ศศิตา บัวสี ฿ 34,415
67 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 33,496
68 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 33,433
69 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 32,832
70 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ ฿ 32,831
71 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 32,459
72 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 32,381
73 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 32,319
74 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 32,185
75 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 32,111
76 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 30,858
77 จันทนา โชคตาม ฿ 30,615
78 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 30,192
79 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 30,147
80 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 30,080

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
81 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 29,713
82 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 29,049
83 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 28,160
84 นิภา ชุมภูปิน ฿ 27,150
85 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 27,035
86 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 27,007
87 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 26,954
88 ชุลี โนจิตร ฿ 26,933
89 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 26,280
90 อำนาจ นาคะมะนัง ฿ 26,234
91 ถาวร พ้นภัย ฿ 26,127
92 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 26,052
93 กัญญา วิเชียร ฿ 25,840
94 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 25,464
95 ศุภกิจ อยู่ดี ฿ 25,359
96 จะลุย อ่อนปุย ฿ 25,268
97 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 25,261
98 จิดาภา กวีวรากร ฿ 24,929
99 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 24,323
100 เจียม ลือลั่น ฿ 24,056
101 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 23,828
102 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 23,623
103 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ ฿ 23,612
104 พรนภา สมศรีสุข ฿ 23,569
105 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 23,265
106 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 23,010
107 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ ฿ 22,474
108 บุญสุข ประจิมทิศ ฿ 22,367
109 กัณพงศ์ บุญเจริญ ฿ 22,116
110 สมพงษ์ โคตรวิชัย ฿ 22,090
111 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 21,926
112 โรมรันต์ ถินกระไสย์ ฿ 21,862
113 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 21,706
114 ชญาดา จันทร์สว่าง ฿ 21,703
115 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 21,603
116 นพดล อินตา ฿ 21,225
117 เอนก พรมเนตร์ ฿ 20,895
118 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 20,698
119 พินิต เพชรดา ฿ 20,324
120 ไพศาล คำประสิทธิ์ ฿ 20,302
121 อภิชาติ ปรีชา ฿ 20,071
122 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 20,060
123 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี ฿ 20,013
124 อิงอร บุญช่วย ฿ 19,839
125 จุฑา วาสดำเกิง ฿ 19,661
126 นาฏญา สังขวัฒน์ ฿ 19,641
127 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 19,472
128 ทศพล โชติคุตร์ ฿ 19,350
129 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง ฿ 19,008
130 กัญญา ผาลา ฿ 18,936
131 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 18,915
132 ไพจิต ศรีอำพันธุ์ ฿ 18,717
133 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 18,645
134 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 18,519
135 สุนันทา ธนภัทรอุดม ฿ 18,323
136 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ ฿ 18,261
137 สมรักษ์ คำผุย ฿ 18,218
138 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา ฿ 18,152
139 มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี ฿ 17,908
140 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 17,664
141 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 17,566
142 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 17,407
143 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 17,268
144 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 17,149
145 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 16,957
146 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย ฿ 16,818
147 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน ฿ 16,806
148 ดาวิน นิติกุลเกยูร ฿ 16,795
149 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,755
150 แพรภิรมย์ ไตรพรม ฿ 16,723
151 ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ ฿ 16,702
152 พรชัย อุตมา ฿ 16,678
153 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง ฿ 16,642
154 สุคนธา เชื้อผู้ดี ฿ 16,514
155 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 16,473
156 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 16,471
157 รัศมี พรหมกัลป ฿ 16,454
158 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 16,396
159 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 16,348
160 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล ฿ 16,254
161 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ ฿ 16,227
162 ชินาธิป ธราเดชากร ฿ 15,928
163 ศิริวรรณ เหวนอก ฿ 15,832
164 การุณ พฤฒิสาร ฿ 15,762
165 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,750
166 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล ฿ 15,675
167 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร ฿ 15,525
168 รสริน ศิรนานนท์ ฿ 15,419
169 ภูเบศร์ อยู่พร้อม ฿ 15,276
170 อนุศักดิ์ เกษทอง ฿ 15,216
171 ณัฐพล โสภิตานนท์ ฿ 15,184
172 ลาภิสรา พนธิตรกุล ฿ 15,163
173 อนันท์ ตรีพล ฿ 15,030

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21