ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มีนาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มีนาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung broker อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 539,766
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 293,735
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 246,111
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 208,142
5 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 205,141
6 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 180,397
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 130,279
8 บวร แสนเรือน ฿ 124,452
9 สุจริต ควรผดุง ฿ 121,594
10 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 90,734
11 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 87,551
12 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 87,443
13 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 84,974
14 จำรัส บุญศรี ฿ 84,778
15 เทวาวิจิตร ฿ 84,327
16 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 78,474
17 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 77,317
18 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 73,699
19 คณพศ โชติประทุม ฿ 72,394
20 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 68,453
21 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 68,449
22 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 68,441
23 นพพล ดีมงคล ฿ 65,557
24 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 63,136
25 มทศพรปรีชา ฿ 60,313

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
26 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 59,014
27 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 57,868
28 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 57,234
29 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 54,797
30 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 54,008
31 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 53,192
32 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 51,217
33 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 50,879
34 ธนากร เดชะ ฿ 50,533
35 ไชยยา ชนะชัย ฿ 49,173
36 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 45,597
37 อชิรญา ศิลปปัญญา ฿ 43,900
38 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 43,629
39 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 43,269
40 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 43,062
41 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 41,982
42 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 40,733
43 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,612
44 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 38,467
45 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 38,420
46 อภิชาติ พงษ์วิจิตร ฿ 35,669
47 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 33,367
48 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 31,138
49 ซาอาดะห์ ตู้เพชร ฿ 30,670
50 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 30,492
51 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 30,026

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
52 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 29,918
53 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 28,993
54 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 28,854
55 จะลุย อ่อนปุย ฿ 28,555
56 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 27,277
57 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 27,219
58 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 26,842
59 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 26,517
60 ณธรรศ โฉมยา ฿ 26,461
61 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 25,940
62 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 25,765
63 ถาวร พ้นภัย ฿ 25,682
64 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 25,584
65 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 25,501
66 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 25,125
67 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 24,962
68 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 24,522
69 อภิชาติ ปรีชา ฿ 24,494
70 อรุณนี โสธโน ฿ 24,369
71 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 24,367
72 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 23,924
73 ศศิตา บัวสี ฿ 23,745
74 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 23,620
75 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 23,280
76 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 23,230
77 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 23,225
78 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 23,146
79 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 22,112
80 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 21,579
81 นิภา ชุมภูปิน ฿ 21,397
82 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 21,178
83 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 20,912
84 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 20,250
85 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 20,028
86 เจียม ลือลั่น ฿ 19,712
87 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
88 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 19,560
89 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,522
90 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 19,459
91 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 19,266
92 สิทธิชัย ศรีมันตะ ฿ 19,193
93 นพดล อินตา ฿ 18,786
94 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 18,620
95 พรชัย อุตมา ฿ 18,455
96 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 18,328
97 โสพิศ ศิริโท ฿ 18,254
98 โสภา ซีแพง ฿ 17,998
99 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 17,876
100 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 17,865
101 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 17,795
102 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 17,388
103 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 17,196
104 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,099
105 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 16,843
106 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,688
107 อนันตชัย ไชยนอก ฿ 16,624
108 จินตนา วนสุนทรี ฿ 16,585
109 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 16,580
110 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 16,546
111 จิดาภา กวีวรากร ฿ 16,458
112 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,422
113 รภัทร นิลสุวรรณ ฿ 16,316
114 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 16,255
115 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,229
116 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง ฿ 16,092
117 ชุลี โนจิตร ฿ 16,073
118 วุฒิพงษ์ เฉลยญาณ ฿ 15,965
119 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 15,884
120 ทิตยุ ว่องเจริญวัฒนา ฿ 15,815
121 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,715
122 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 15,663
123 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 15,650
124 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 15,576
125 พชร ปัจจัยโคถา ฿ 15,446
126 ไพศาล สวนกัน ฿ 15,431
127 พรนิภา ปรีชา ฿ 15,367
128 เรวัฒน์ ขาวล้วน ฿ 15,350
129 ณัฐกร สายแผ่เยือง ฿ 15,164
130 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 15,121
131 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,057

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21