ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มีนาคม 2561

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มีนาคม 2561 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 487,046
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 237,887
3 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 229,530
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 165,052
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 156,617
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 135,553
7 บวร แสนเรือน ฿ 120,213
8 สุจริต ควรผดุง ฿ 98,423
9 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 95,956
10 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 95,810
11 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 88,130
12 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 87,661
13 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 87,418
14 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 87,125
15 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 85,167
16 จำรัส บุญศรี ฿ 84,542
17 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 70,950
18 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 67,947
19 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 67,369
20 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 66,190
21 มทศพรปรีชา ฿ 65,987
22 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 65,888
23 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 65,453
24 คณพศ โชติประทุม ฿ 62,229

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
25 ไชยยา ชนะชัย ฿ 59,813
26 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 58,433
27 นพพล ดีมงคล ฿ 58,376
28 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 57,790
29 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 50,596
30 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 48,040
31 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 47,460
32 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 45,661
33 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 42,709
34 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 41,386
35 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 41,300
36 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 41,111
37 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 39,371
38 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,142
39 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 39,104
40 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 38,939
41 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 35,675
42 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 35,147
43 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 34,934
44 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 33,268
45 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 32,609
46 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 32,072
47 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 31,280
48 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 31,058
49 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 30,521

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
50 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 28,082
51 พรชัย อุตมา ฿ 26,713
52 จันทนา โชคตาม ฿ 25,997
53 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 25,863
54 อภิชาติ ปรีชา ฿ 25,686
55 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 25,045
56 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 24,566
57 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 24,254
58 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 23,926
59 ชยพล คำมา ฿ 23,888
60 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 23,425
61 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 22,331
62 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 22,304
63 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 21,809
64 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 21,275
65 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 20,883
66 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 20,759
67 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 19,907
68 อภิชาติ พงษ์วิจิตร ฿ 19,855
69 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 19,742
70 ประภัสสร ตันติภิญญา ฿ 19,704
71 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
72 นิภา ชุมภูปิน ฿ 19,501
73 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 19,480
74 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 19,224
75 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 19,195
76 ชวัตร คำหงษา ฿ 19,154
77 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,139
78 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 19,083
79 ทัตยา คำเพียวงค์ ฿ 18,922
80 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 18,573
81 ปภัทณศร เสมสูงเนิน ฿ 18,275
82 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 18,272
83 วรธน เดชาโชติคุณ ฿ 18,259
84 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 18,199
85 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 17,494
86 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 17,469
87 สิทธิชัย ศรีมันตะ ฿ 17,304
88 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 17,281
89 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 17,146
90 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 17,123
91 สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์ ฿ 17,013
92 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 16,938
93 ธนัช นิธิบวรธาดา ฿ 16,770
94 ณธรรศ โฉมยา ฿ 16,718
95 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
96 ศศิตา บัวสี ฿ 16,250
97 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,134
98 ถาวร พ้นภัย ฿ 15,801
99 พรนิภา ปรีชา ฿ 15,800
100 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,737
101 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 15,705
102 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 15,675
103 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 15,542
104 จะลุย อ่อนปุย ฿ 15,446
105 นลลินา โสธโน ฿ 15,380
106 ทิตยุ ว่องเจริญวัฒนา ฿ 15,249

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท