ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 514,882
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 425,814
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 245,362
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 181,040
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 168,983
6 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 167,684
7 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 139,737
8 บวร แสนเรือน ฿ 123,512
9 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 119,562
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 100,218
11 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 94,472
12 เทวาวิจิตร ฿ 86,528
13 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 84,585
14 จำรัส บุญศรี ฿ 81,546
15 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 76,935
16 ไชยยา ชนะชัย ฿ 76,383
17 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 75,418
18 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 74,438
19 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 74,250
20 นพพล ดีมงคล ฿ 73,093
21 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 71,162
22 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 67,496
23 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 67,105
24 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 67,062
25 มทศพรปรีชา ฿ 66,730
26 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 64,753
27 คณพศ โชติประทุม ฿ 64,648
28 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 62,142
29 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 60,855

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
30 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 53,863
31 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 52,927
32 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 50,792
33 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 45,931
34 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 44,106
35 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 43,310
36 อชิรญา ศิลปปัญญา ฿ 43,142
37 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 42,850
38 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 42,756
39 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 40,786
40 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 40,661
41 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 40,480
42 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,451
43 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 37,728
44 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 37,636
45 ทรงธรรม วรวนิชชากร ฿ 36,748
46 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 35,690
47 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 32,640
48 โกเมศ กุศลส่งเสริม ฿ 32,572
49 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 31,311
50 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 30,765
51 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 30,478
52 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 30,414
53 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 30,290
54 นพดล อินตา ฿ 30,170

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
55 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ฿ 29,328
56 พีรพงษ์ สีสด ฿ 29,277
57 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 28,696
58 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 28,248
59 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 28,143
60 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 27,704
61 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 25,693
62 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 25,296
63 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 24,318
64 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 24,158
65 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 24,040
66 ซาอาดะห์ ตู้เพชร ฿ 23,920
67 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 23,888
68 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 23,839
69 อภิชาติ ปรีชา ฿ 23,761
70 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 23,421
71 ณธรรศ โฉมยา ฿ 23,356
72 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 22,955
73 อรุณนี โสธโน ฿ 22,933
74 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 22,738
75 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 22,712
76 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 22,698
77 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 22,517
78 ศศิตา บัวสี ฿ 22,352
79 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 22,301
80 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 21,822
81 อริสรา วิชาผา ฿ 21,531
82 นิภา ชุมภูปิน ฿ 21,397
83 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 20,791
84 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 20,784
85 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 20,637
86 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 20,262
87 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 20,043
88 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 19,845
89 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 19,740
90 เจียม ลือลั่น ฿ 19,712
91 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
92 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,522
93 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ ฿ 19,474
94 ณภัทร ศรีพรม ฿ 19,412
95 จันทนา โชคตาม ฿ 19,403
96 ถาวร พ้นภัย ฿ 19,177
97 วารุณี มิ่งขวัญ ฿ 18,738
98 จะลุย อ่อนปุย ฿ 18,576
99 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 18,506
100 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 18,366
101 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 18,152
102 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 17,928
103 พรชัย อุตมา ฿ 17,711
104 ทัตยา คำเพียวงค์ ฿ 17,660
105 สุขสันต์ เปรมใจชน ฿ 17,386
106 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 17,292
107 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,099
108 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 17,026
109 โสพิศ ศิริโท ฿ 16,761
110 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 16,700
111 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,531
112 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ ฿ 16,472
113 วันวิสาข์ สิทธิจู ฿ 16,456
114 ธนวัฒน์ ทิพประมวล ฿ 16,414
115 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 16,341
116 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
117 อรุณ หวังลาภ ฿ 16,234
118 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 16,155
119 วัชรา คุ้มเมือง ฿ 16,061
120 สุวจี พรมลาย ฿ 16,026
121 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 16,015
122 พชร ปัจจัยโคถา ฿ 15,810
123 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 15,800
124 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 15,794
125 โสภา ซีแพง ฿ 15,717
126 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 15,682
127 จิดาภา กวีวรากร ฿ 15,662
128 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,580
129 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 15,482
130 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 15,467
131 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 15,434
132 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 15,375
133 ณัฐวุฒิ นารานิชดา ฿ 15,360
134 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 15,355
135 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 15,259
136 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 15,101

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21