ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2561

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2561 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 461,177
2 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 307,592
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 215,412
4 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 210,115
5 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 201,814
6 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 162,970
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 159,081
8 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 153,117
9 บวร แสนเรือน ฿ 142,522
10 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 142,433
11 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 115,405
12 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 106,722
13 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 88,082
14 สุจริต ควรผดุง ฿ 87,056
15 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 86,962
16 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 84,948
17 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์+B46 ฿ 76,866
18 จำรัส บุญศรี ฿ 74,247
19 มทศพรปรีชา ฿ 74,165
20 คณพศ โชติประทุม ฿ 72,544
21 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 67,662
22 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 66,795
23 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 64,433
24 นพพล ดีมงคล ฿ 62,871
25 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 61,920
26 ไชยยา ชนะชัย ฿ 61,236
27 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 60,436

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
28 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 58,230
29 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 55,823
30 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 55,551
31 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 55,064
32 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 47,971
33 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 44,644
34 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 42,380
35 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 41,953
36 กฤตพัส บัวไชย ฿ 41,711
37 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 39,250
38 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,043
39 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 38,500
40 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 38,068
41 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 37,668
42 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 36,477
43 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 34,704
44 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 34,357
45 จันทนา โชคตาม ฿ 33,260
46 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 31,510
47 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 31,191
48 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 30,137

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
49 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 29,113
50 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 27,275
51 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 27,166
52 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 26,875
53 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 26,579
54 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ฿ 26,196
55 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 25,416
56 อภิชาติ ปรีชา ฿ 25,321
57 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 25,072
58 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 24,899
59 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 23,930
60 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 23,308
61 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 22,358
62 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 22,243
63 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 22,182
64 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 21,279
65 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 20,506
66 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 20,092
67 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 19,843
68 พรชัย อุตมา ฿ 19,834
69 ถาวร พ้นภัย ฿ 19,826
70 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
71 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 19,654
72 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 19,081
73 นิภา ชุมภูปิน ฿ 19,073
74 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 19,049
75 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,037
76 เจียม ลือลั่น ฿ 18,688
77 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง ฿ 18,595
78 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 18,547
79 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 18,510
80 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 17,999
81 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 17,824
82 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 17,795
83 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 17,608
84 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 17,345
85 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ ฿ 17,106
86 สิทธิชัย ศรีมันตะ ฿ 16,839
87 ศรุต ประภากวินกุล ฿ 16,826
88 นพดล อินตา ฿ 16,765
89 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 16,637
90 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 16,485
91 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
92 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 15,677
93 สารพล แจ่มจรัส ฿ 15,535
94 ณธรรศ โฉมยา ฿ 15,073
95 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 15,058

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21