ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2560

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2560 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 508,809
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 262,512
3 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 235,266
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 152,399
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 143,373
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 134,409
7 ประชุม อยู่พร้อม ฿ 111,335
8 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 81,538
9 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 77,244
10 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 76,586
11 จำรัส บุญศรี ฿ 73,971
12 คณพศ โชติประทุม ฿ 73,331
13 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 73,191
14 มทศพรปรีชา ฿ 73,190
15 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 64,198
16 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 63,984
17 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 62,881
18 สุจริต ควรผดุง ฿ 62,418

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
19 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 58,843
20 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 58,598
21 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 56,644
22 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 56,336
23 ไชยยา ชนะชัย ฿ 55,610
24 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 51,377
25 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 49,002
26 อภิชาติ ปรีชา ฿ 48,042
27 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 44,803
28 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 44,241
29 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 40,838
30 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 40,735
31 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 39,747
32 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 38,511
33 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 37,389
34 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 36,308
35 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 35,954
36 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 35,748
37 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 35,739
38 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 34,857
39 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 34,540
40 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 34,407
41 นพพล ดีมงคล ฿ 34,382
42 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 33,845
43 จันทนา โชคตาม ฿ 33,513
44 ธนวัฒน์ ทิพประมวล ฿ 33,480
45 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 31,361
46 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 30,289

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
47 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 29,538
48 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 28,286
49 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 28,088
50 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 27,701
51 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 26,722
52 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 25,632
53 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 25,150
54 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 24,540
55 ลัลนา ใจมา ฿ 23,539
56 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 23,203
57 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 21,321
58 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 20,977
59 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 20,697
60 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 20,676
61 เกรียง อุตมา ฿ 20,140
62 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 19,923
63 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 19,618
64 ชวัตร คำหงษา ฿ 19,453
65 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 19,301
66 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 19,018
67 ปิยะ วิจิตร ฿ 18,858
68 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 18,815
69 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 18,742
70 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 18,641
71 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 18,614
72 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 18,612
73 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 18,337
74 ประภัสสร ตันติภิญญา ฿ 17,398
75 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 17,174
76 เจียม ลือลั่น ฿ 17,149
77 ชาตรี เวียงแก้ว ฿ 17,026
78 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 17,011
79 นิภา ชุมภูปิน ฿ 16,524
80 กัณพงศ์ บุญเจริญ ฿ 16,521
81 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 16,414
82 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 16,382
83 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,249
84 ธัญพร รุ่งสว่าง ฿ 16,197
85 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 15,720
86 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 15,281
87 รภัทร นิลสุวรรณ ฿ 15,116
88 ศรุต ประภากวินกุล ฿ 15,018

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21