ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2559

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มกราคม 2559 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง โบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 435,099
2 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 187,427
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 182,013
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 163,647
5 วิลอนเซอร์วิส จำกัด ฿ 130,585
6 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 117,424
7 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 102,103
8 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 94,434
9 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 84,534
10 อภิชาติ ปรีชา ฿ 77,496
11 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 75,107
12 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 66,787
13 มทศพรปรีชา ฿ 63,217
14 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 61,762

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
15 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 59,610
16 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 58,347
17 สุจริต ควรผดุง ฿ 57,199
18 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 52,778
19 จำรัส บุญศรี ฿ 51,685
20 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 49,226
21 คณพศ โชติประทุม ฿ 46,066
22 ไชยยา ชนะชัย ฿ 46,038
23 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 45,559
24 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 44,930
25 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 44,504
26 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 43,209
27 สมชาย วรสีหา ฿ 42,843
28 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 41,409
29 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 40,225
30 เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล ฿ 38,652
31 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 37,133
32 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 36,578
33 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 36,441
34 ปิยะ วิจิตร ฿ 35,057
35 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 34,380
36 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 33,474
37 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 33,221
38 นพพล ดีมงคล ฿ 32,524
39 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 31,519
40 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 31,316
41 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 30,761
42 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 30,031

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
43 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 27,657
44 สมพงศ์ บุญชูประภา ฿ 26,748
45 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 26,209
46 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 26,148
47 กันต์ปพร นนทชิต ฿ 25,748
48 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 25,649
49 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 25,437
50 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 24,709
51 ปุณยนุช โชติประทุม ฿ 24,587
52 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 23,677
53 จันทนา โชคตาม ฿ 23,413
54 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 22,850
55 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 22,609
56 ประภัสสร ตันติภิญญา ฿ 22,411
57 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 22,283
58 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 22,034
59 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 21,584
60 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ ฿ 21,415
61 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 21,412
62 สมเพชร ชมภูทอง ฿ 21,274
63 ลัลนา ใจมา ฿ 20,550
64 ณัฐวุฒิ นารานิชดา ฿ 20,347
65 ธนวัฒน์ ทิพประมวล ฿ 20,105
66 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 20,094
67 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
68 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 19,565
69 ดิเรก เนตรนุช ฿ 19,308
70 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 19,206
71 ประเสริฐ บุญเจริญ ฿ 18,773
72 ธัญพร รุ่งสว่าง ฿ 18,562
73 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 18,339
74 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 18,036
75 อรุณ หวังลาภ ฿ 17,844
76 วรธน เดชาโชติคุณ ฿ 17,843
77 ชัชวาล สีหราช ฿ 17,837
78 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 17,798
79 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 17,497
80 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 17,452
81 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 17,285
82 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 17,038
83 ณปภัช กลิ่นค้างพูล ฿ 16,939
84 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 16,866
85 ไพรินทร์ ประกายแสงส่อง ฿ 16,529
86 นิตยา ศรีวรมย์ ฿ 16,467
87 ศรุต ประภากวินกุล ฿ 16,202
88 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 16,088
89 สุรีย์ อุตทิสินทร์ ฿ 15,990
90 ภัทรชัย ทรัพย์จำนง ฿ 15,953
91 ชยพล เรืองเดช ฿ 15,781
92 ธนัช นิธิบวรธาดา ฿ 15,714
93 นงลักษณ์ โรจนตรีวรศักดิ์ ฿ 15,245
94 สุระสิทธิ์ เดวี ฿ 15,214
95 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 15,202

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21