ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 629,786
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 341,804
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 280,134
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 249,345
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 222,737
6 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 219,957
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 147,842
8 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 143,882
9 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 131,017
10 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 125,761
11 สุจริต ควรผดุง ฿ 124,225
12 บวร แสนเรือน ฿ 120,594
13 แอลพี สมาร์ท ฿ 120,079
14 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 114,931
15 เทวาวิจิตร ฿ 111,187
16 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 109,497
17 พปุณยวัจช์ ฿ 106,261
18 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 104,506
19 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 97,117
20 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 93,666
21 นพพล ดีมงคล ฿ 89,226
22 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 88,812
23 จำรัส บุญศรี ฿ 88,656
24 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 83,299
25 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 78,811
26 ภาวนา 365 จำกัด ฿ 76,762
27 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 76,476
28 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 64,756
29 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 64,184
30 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 63,831
31 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 63,030
32 กษมา สุภาพงษ์ ฿ 62,252
33 ไชยยา ชนะชัย ฿ 61,420
34 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 61,281

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
35 มทศพรปรีชา ฿ 59,488
36 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 57,146
37 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 55,749
38 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 52,986
39 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 52,203
40 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 50,926
41 อรุณนี โสธโน ฿ 47,191
42 คณพศ โชติประทุม ฿ 46,852
43 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไช ฿ 46,555
44 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 46,402
45 กัญญา เลียวประโคน ฿ 45,846
46 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 45,651
47 โสรัช เดโชพล ฿ 44,626
48 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 43,378
49 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 43,127
50 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 42,874
51 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 42,745
52 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 40,482
53 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 40,158
54 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 40,059
55 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 40,038
56 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 38,433
57 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 37,895
58 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 37,096
59 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 36,769
60 จุฑามาศ อ่างทอง ฿ 36,056
61 พินิต เพชรดา ฿ 35,351
62 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 35,277
63 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 35,212
64 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 35,197
65 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 34,756
66 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 34,449
67 จิรพจน์ สุขสุวรรณพงศ์ ฿ 33,743
68 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 32,748
69 ปุณยนุช มยุโรวาท ฿ 32,414
70 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 32,134
71 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 32,102
72 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ ฿ 32,065

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
73 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 29,947
74 แพรภิรมย์ ไตรพรม ฿ 29,784
75 โรมรันต์ ถินกระไสย์ ฿ 29,665
76 นพดล อินตา ฿ 28,698
77 ถาวร พ้นภัย ฿ 28,251
78 คมสันต์ พงษ์โพธิ ฿ 28,097
79 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 27,844
80 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล ฿ 27,303
81 จันทนา โชคตาม ฿ 27,105
82 นิภา ชุมภูปิน ฿ 26,900
83 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 26,593
84 ปทิตญา นิรุตติธัญ ฿ 26,562
85 อภิชาติ ปรีชา ฿ 26,558
86 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 26,382
87 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 26,295
88 จะลุย อ่อนปุย ฿ 26,172
89 ชญาดา จันทร์สว่าง ฿ 26,047
90 ถาวร จันทร์เรือง ฿ 25,731
91 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 25,460
92 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 25,428
93 อำนาจ นาคะมะนัง ฿ 25,419
94 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 25,305
95 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 25,089
96 ชุลี โนจิตร ฿ 24,671
97 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 24,538
98 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 24,252
99 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 24,114
100 เจียม ลือลั่น ฿ 23,825
101 กัญญา ผาลา ฿ 23,798
102 กัญญา วิเชียร ฿ 23,533
103 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 23,302
104 จิดาภา กวีวรากร ฿ 22,759
105 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 22,402
106 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 22,310
107 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 22,271
108 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 21,346
109 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 21,275
110 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 21,060
111 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา ฿ 21,014
112 บุญสุข ประจิมทิศ ฿ 20,763
113 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี ฿ 20,748
114 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 20,722
115 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ ฿ 20,647
116 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 20,646
117 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 20,415
118 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน ฿ 19,825
119 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 19,811
120 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,803
121 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 19,794
122 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 19,707
123 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 18,924
124 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 18,847
125 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 18,398
126 พรนิภา ปรีชา ฿ 17,981
127 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 17,872
128 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 17,834
129 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 17,679
130 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 17,607
131 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 17,564
132 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 17,421
133 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง ฿ 17,357
134 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 17,230
135 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,948
136 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ ฿ 16,774
137 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,729
138 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย ฿ 16,698
139 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 16,681
140 ดาวิน นิติกุลเกยูร ฿ 16,657
141 ศุภกิจ อยู่ดี ฿ 16,654
142 นาฏญา สังขวัฒน์ ฿ 16,487
143 มนัสนันท์ ทับไทร ฿ 16,319
144 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 16,279
145 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 16,245
146 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 16,164
147 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 16,112
148 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง ฿ 16,105
149 ธวัช คุณสมบัติ ฿ 16,035
150 พรชัย อุตมา ฿ 15,960
151 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 15,939
152 สุคนธา เชื้อผู้ดี ฿ 15,937
153 เพาเวอร์ แทรค ฿ 15,852
154 สุรวุฒิ ศรีมันตะ ฿ 15,830
155 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ ฿ 15,812
156 คณิตพงษ์ น่าชม ฿ 15,670
157 นลลินา โสธโน ฿ 15,511
158 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล ฿ 15,444
159 จุฑา วาสดำเกิง ฿ 15,327
160 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ ฿ 15,105

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21