ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง โบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 609,755
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 265,805
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 259,278
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 209,902
5 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 199,188
6 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 197,626
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 151,595
8 สุจริต ควรผดุง ฿ 125,695
9 บวร แสนเรือน ฿ 106,154
10 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 100,294
11 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 97,807
12 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 92,632
13 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 90,746
14 เทวาวิจิตร ฿ 86,145
15 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 83,863
16 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 82,274
17 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 81,194
18 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 81,068
19 นพพล ดีมงคล ฿ 76,566
20 จำรัส บุญศรี ฿ 75,164
21 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 73,323
22 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 70,335
23 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 70,060
24 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 69,095
25 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 68,459
26 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 68,097
27 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 66,878
28 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 66,840

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
29 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 59,847
30 มทศพรปรีชา ฿ 59,039
31 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 57,830
32 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 56,288
33 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 55,771
34 คณพศ โชติประทุม ฿ 55,486
35 ไชยยา ชนะชัย ฿ 54,319
36 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 52,933
37 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 52,074
38 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 49,011
39 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 44,319
40 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 44,300
41 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 42,818
42 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 40,903
43 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 39,825
44 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,612
45 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 39,060
46 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 38,860
47 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 38,351
48 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 37,755
49 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 37,245
50 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 35,357
51 โกศล บุญยวง ฿ 35,224
52 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 34,794
53 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 34,037
54 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 32,204
55 อรุณนี โสธโน ฿ 31,980
56 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 31,317
57 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 30,909

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
58 ณธรรศ โฉมยา ฿ 29,112
59 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 28,835
60 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 28,564
61 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 28,097
62 อภิชาติ ปรีชา ฿ 27,819
63 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 26,460
64 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 26,370
65 สุวัฒชัย ส้มเกลี้ยง ฿ 26,173
66 อนันท์ ตรีพล ฿ 25,810
67 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 25,454
68 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 25,319
69 ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร ฿ 24,968
70 โสภา ซีแพง ฿ 24,655
71 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 24,539
72 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 24,427
73 ศศิตา บัวสี ฿ 23,973
74 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 23,949
75 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัท ฿ 22,548
76 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 22,257
77 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 22,038
78 นิภา ชุมภูปิน ฿ 21,820
79 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 21,767
80 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 21,209
81 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 21,165
82 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 20,904
83 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 20,885
84 สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ ฿ 20,482
85 กัณพงศ์ บุญเจริญ ฿ 20,366
86 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 20,236
87 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 20,212
88 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 19,942
89 เจียม ลือลั่น ฿ 19,842
90 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 19,748
91 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
92 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,522
93 โสพิศ ศิริโท ฿ 19,308
94 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 19,231
95 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 19,221
96 พรชัย อุตมา ฿ 19,109
97 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ ฿ 19,066
98 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 19,046
99 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 18,974
100 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 18,903
101 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 18,627
102 จินตนา วนสุนทรี ฿ 18,563
103 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 18,371
104 จันทนา โชคตาม ฿ 17,924
105 กฤษณพงศ์ สายมณี ฿ 17,810
106 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 17,777
107 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 17,544
108 ถาวร พ้นภัย ฿ 17,321
109 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 17,319
110 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,308
111 จิดาภา กวีวรากร ฿ 17,131
112 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 17,127
113 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 16,890
114 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 16,863
115 เรวัฒน์ ขาวล้วน ฿ 16,788
116 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,781
117 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 16,546
118 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,422
119 ชวัตร คำหงษา ฿ 16,274
120 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,147
121 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 16,042
122 ธวัช คุณสมบัติ ฿ 16,009
123 รภัทร นิลสุวรรณ ฿ 15,980
124 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริ ฿ 15,936
125 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,855
126 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 15,824
127 ปุณณภา นิธิบวรธาดา ฿ 15,785
128 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 15,742
129 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา ฿ 15,364
130 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 15,065
131 ชาตรี เวียงแก้ว ฿ 15,060
132 สุดารัตน์ ตะราษี ฿ 15,004

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21