ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2561

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2561 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung broker อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 411,568
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 217,093
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 194,027
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 155,439
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 137,851
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 114,459
7 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 109,679
8 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 94,489
9 บวร แสนเรือน ฿ 86,862
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 76,173
11 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 74,143
12 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 73,493
13 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 73,224
14 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 70,480
15 จำรัส บุญศรี ฿ 70,382
16 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 65,563
17 มทศพรปรีชา ฿ 65,253
18 ไชยยา ชนะชัย ฿ 62,740
19 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 60,592

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
20 นพพล ดีมงคล ฿ 59,468
21 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 57,109
22 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 56,922
23 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 50,717
24 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 45,937
25 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 45,841
26 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 45,292
27 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 45,221
28 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 44,840
29 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 43,186
30 คณพศ โชติประทุม ฿ 41,705
31 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 41,059
32 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 40,067
33 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 40,015
34 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,142
35 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 39,063
36 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 37,541
37 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 36,682
38 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 36,625
39 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 35,380
40 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 34,602
41 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 33,268
42 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 32,935
43 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 32,766
44 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 32,504
45 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 30,014

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
46 อภิชาติ ปรีชา ฿ 28,504
47 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 27,946
48 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 27,885
49 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 26,212
50 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 25,917
51 พิมพ์ภัทรา ศรีอินร์สุท ฿ 25,807
52 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 25,437
53 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 25,270
54 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 23,921
55 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 23,703
56 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 23,513
57 จันทนา โชคตาม ฿ 23,505
58 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 23,161
59 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 23,054
60 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 22,563
61 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 21,796
62 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 21,613
63 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 21,402
64 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 21,307
65 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 21,301
66 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 20,699
67 สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์ ฿ 20,592
68 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 20,208
69 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 20,054
70 นิภา ชุมภูปิน ฿ 19,949
71 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
72 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 19,206
73 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,139
74 เจียม ลือลั่น ฿ 19,131
75 ชวัตร คำหงษา ฿ 18,596
76 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 18,491
77 ปภัทณศร เสมสูงเนิน ฿ 18,401
78 ลภัสรดา สุนาอาจ ฿ 18,053
79 นลลินา โสธโน ฿ 17,823
80 สิทธิชัย ศรีมันตะ ฿ 17,732
81 ศศิตา บัวสี ฿ 17,601
82 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 17,482
83 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 17,343
84 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 17,341
85 จะลุย อ่อนปุย ฿ 17,296
86 ณธรรศ โฉมยา ฿ 16,718
87 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 16,372
88 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 16,307
89 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
90 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 15,617
91 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 15,398
92 พิชัย แก้วทอง ฿ 15,091
93 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,083
94 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 15,049

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21