ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2560

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2560 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 486,069
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 199,554
3 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 172,881
4 ประชุม อยู่พร้อม ฿ 146,773
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 143,991
6 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 138,952
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 128,474
8 จตุชัย ส่งวัฒนายุทธ ฿ 95,685
9 บวร แสนเรือน ฿ 92,814
10 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 81,072
11 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 80,441
12 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 79,218
13 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 74,810
14 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 71,950
15 จำรัส บุญศรี ฿ 69,520
16 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 67,537
17 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 62,265
18 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 61,003
19 มทศพรปรีชา ฿ 60,569

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
20 ไชยยา ชนะชัย ฿ 58,316
21 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 52,651
22 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 51,362
23 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 51,085
24 คณพศ โชติประทุม ฿ 49,432
25 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 48,680
26 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 45,743
27 สุจริต ควรผดุง ฿ 42,984
28 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 42,639
29 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 41,897
30 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 41,620
31 นพพล ดีมงคล ฿ 41,391
32 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 41,313
33 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 41,289
34 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 38,762
35 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 38,598
36 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 38,547
37 กฤตพัส บัวไชย ฿ 37,989
38 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 35,889
39 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 35,817
40 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 35,532
41 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 35,424
42 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 34,562
43 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 32,792
44 อภิชาติ ปรีชา ฿ 32,597
45 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 32,219
46 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 31,568
47 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 31,071

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
48 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 29,462
49 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 26,004
50 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 25,899
51 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 25,833
52 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 25,096
53 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 24,353
54 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 24,219
55 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 24,080
56 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 23,631
57 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 23,404
58 ธนัช นิธิบวรธาดา ฿ 22,666
59 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 22,531
60 ชวัตร คำหงษา ฿ 22,365
61 เกรียง อุตมา ฿ 21,740
62 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 21,467
63 จันทนา โชคตาม ฿ 21,438
64 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 21,145
65 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 21,070
66 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 20,992
67 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 20,887
68 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 20,675
69 สุธี โพธิ์ทอง ฿ 20,413
70 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 20,313
71 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 20,106
72 ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ ฿ 20,063
73 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 19,861
74 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 19,708
75 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 19,685
76 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 19,122
77 กัณพงศ์ บุญเจริญ ฿ 18,462
78 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 18,108
79 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 17,940
80 เจียม ลือลั่น ฿ 17,592
81 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 17,329
82 ชาตรี เวียงแก้ว ฿ 17,191
83 พานุ ธนาพงษ์วณิช ฿ 16,598
84 จะลุย อ่อนปุย ฿ 16,425
85 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
86 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 16,225
87 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 15,999
88 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 15,788
89 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 15,340
90 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 15,074

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21