ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2559

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM พฤษภาคม 2559 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 382,076
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 137,646
3 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 128,710
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 122,366
5 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 108,159
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 105,521
7 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 88,314
8 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 86,030
9 วิลอนเซอร์วิส จำกัด ฿ 75,489
10 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 63,289

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
11 มทศพรปรีชา ฿ 57,902
12 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 54,549
13 ไชยยา ชนะชัย ฿ 54,074
14 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 46,080
15 สุจริต ควรผดุง ฿ 44,431
16 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 43,932
17 เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล ฿ 43,821
18 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 41,527
19 จำรัส บุญศรี ฿ 40,811
20 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 40,756
21 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 40,098
22 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 37,988
23 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 37,618
24 ประชุม อยู่พร้อม ฿ 37,218
25 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 35,328
26 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 35,124
27 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 34,958
28 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 34,933
29 ปุณยนุช ศรีกุล ฿ 34,478
30 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 33,925
31 ปิยะ วิจิตร ฿ 32,753
32 อภิชาติ ปรีชา ฿ 32,613
33 คณพศ โชติประทุม ฿ 31,723
34 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 31,551
35 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 30,906
36 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 30,637
37 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 30,386
38 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 30,065

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
39 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 29,484
40 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 28,100
41 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 27,870
42 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 27,808
43 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 27,648
44 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 27,607
45 อาทิตย์ อ่อนไสว ฿ 27,165
46 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 26,583
47 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 26,515
48 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 26,276
49 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 26,203
50 ชวัตร คำหงษา ฿ 26,101
51 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 25,839
52 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 25,555
53 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 25,358
54 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 24,031
55 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 23,347
56 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 23,153
57 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 23,153
58 ณปภัช กลิ่นค้างพูล ฿ 21,341
59 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 20,907
60 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 20,577
61 นพพล ดีมงคล ฿ 19,717
62 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
63 จันทนา โชคตาม ฿ 19,416
64 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 18,882
65 ศุภวิชญ์ สายสังข์ ฿ 18,575
66 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 18,389
67 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 18,218
68 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 18,178
69 เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม ฿ 17,674
70 ดิเรก เนตรนุช ฿ 17,449
71 ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ ฿ 17,135
72 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 16,436
73 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 16,266
74 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ ฿ 16,195
75 ประเสริฐ บุญเจริญ ฿ 15,851
76 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 15,685
77 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 15,491
78 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 15,458
79 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 15,194
80 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 15,099

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21