ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2563

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ธันวาคม-2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 729,997
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 348,918
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรค ฿ 317,415
4 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 272,972
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 258,707
6 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 240,528
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 174,186
8 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 162,514
9 บวร แสนเรือน ฿ 145,383
10 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 141,179
11 พปุณยวัจช์ ฿ 135,383
12 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 120,890
13 เทวาวิจิตร ฿ 117,505
14 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 112,919
15 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 112,443
16 สุจริต ควรผดุง ฿ 108,679
17 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ฿ 108,377
18 แอลพี สมาร์ท ฿ 105,003
19 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 104,791
20 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 104,053
21 นพพล ดีมงคล ฿ 101,989
22 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 101,731
23 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 93,725
24 จำรัส บุญศรี ฿ 93,610
25 ภาวนา 365 จำกัด ฿ 92,213
26 โสรัช เดโชพล ฿ 89,028
27 ณรงค์ โนรี ฿ 85,951
28 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 83,404
29 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 81,349
30 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 78,351
31 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 77,820
32 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 73,562
33 มทศพรปรีชา ฿ 72,951
34 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 72,170
35 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 68,987
36 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 68,077
37 คณพศ โชติประทุม ฿ 67,029
38 กัญญา เลียวประโคน ฿ 64,402
39 ปุณยนุช มยุโรวาท ฿ 62,305
40 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 61,927
41 ไชยยา ชนะชัย ฿ 60,795
42 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 60,013

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
43 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 59,383
44 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 58,434
45 สมรถ สุณเจิม ฿ 56,374
46 อรุณนี โสธโน ฿ 54,671
47 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 54,298
48 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 54,217
49 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 53,857
50 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 53,610
51 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 49,165
52 แพรภิรมย์ ไตรพรม ฿ 48,353
53 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 47,281
54 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 47,007
55 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 45,907
56 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 44,890
57 นพดล อินตา ฿ 44,390
58 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 44,064
59 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 43,101
60 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 42,164
61 ชุลี โนจิตร ฿ 41,895
62 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 41,094
63 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 41,037
64 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 38,709
65 จันทนา โชคตาม ฿ 38,483
66 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 37,891
67 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 37,881
68 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 37,687
69 สารพล แจ่มจรัส ฿ 37,383
70 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 37,256
71 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 35,911
72 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 35,426
73 ศศิตา บัวสี ฿ 34,968
74 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 34,684
75 จะลุย อ่อนปุย ฿ 34,591
76 ถาวร พ้นภัย ฿ 32,738
77 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 32,553
78 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 31,473
79 พินิต เพชรดา ฿ 30,871
80 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 30,571
81 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 30,551
82 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 30,385
83 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 30,305

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
84 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 29,949
85 ธนสุภา ช่างแฟง ฿ 29,729
86 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 29,157
87 อภิชาติ ปรีชา ฿ 28,992
88 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 28,949
89 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 28,735
90 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 28,484
91 กัญญา วิเชียร ฿ 28,480
92 สุรวุฒิ ศรีมันตะ ฿ 27,860
93 เจียม ลือลั่น ฿ 27,777
94 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 27,545
95 อำนาจ นาคะมะนัง ฿ 27,420
96 จุฑามาศ อ่างทอง ฿ 27,318
97 อิงอร บุญช่วย ฿ 27,142
98 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 26,855
99 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 26,715
100 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 26,348
101 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 26,256
102 ชินาธิป ธราเดชากร ฿ 26,153
103 จิดาภา กวีวรากร ฿ 26,072
104 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 25,982
105 วัชรา คุ้มเมือง ฿ 25,894
106 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 25,891
107 กัญญา ผาลา ฿ 25,192
108 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 25,159
109 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 24,744
110 ณัฐพล โสภิตานนท์ ฿ 24,730
111 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 24,519
112 บุญสุข ประจิมทิศ ฿ 24,173
113 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม ฿ 24,113
114 จุฑา วาสดำเกิง ฿ 24,044
115 ธวัช คุณสมบัติ ฿ 23,819
116 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 23,727
117 ไพศาล คำประสิทธิ์ ฿ 23,327
118 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ ฿ 22,866
119 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 22,725
120 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 22,621
121 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 22,614
122 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ ฿ 22,510
123 โรมรันต์ ถินกระไสย์ ฿ 22,476
124 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 22,410
125 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ ฿ 22,238
126 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 21,935
127 พรนิภา ปรีชา ฿ 21,684
128 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 21,563
129 อนุวัฒน์ บุษบา ฿ 21,489
130 นาฏญา สังขวัฒน์ ฿ 21,452
131 ถาวร จันทร์เรือง ฿ 21,089
132 มนัสนันท์ ทับไทร ฿ 20,963
133 ภัคพล วรนัยพินิจ ฿ 20,904
134 ดาวิน นิติกุลเกยูร ฿ 20,868
135 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 20,570
136 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว ฿ 20,522
137 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง ฿ 20,485
138 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 20,397
139 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 20,350
140 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ ฿ 20,301
141 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 20,234
142 ซี พี อินเตอร์ ฿ 20,000
143 ประสพ ด้วงช้าง ฿ 19,976
144 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 19,541
145 สมพงษ์ โคตรวิชัย ฿ 19,527
146 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี ฿ 19,461
147 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 19,334
148 ศิริวรรณ เหวนอก ฿ 19,299
149 พรนภา สมศรีสุข ฿ 19,070
150 ทศพล โชติคุตร์ ฿ 18,912
151 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ ฿ 18,909
152 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 18,904
153 ชาลิสา ชูช่วย ฿ 18,861
154 สายัณท์ จันทร์สีทอง ฿ 18,768
155 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 18,720
156 ลภัส จำรูญจินดา ฿ 18,528
157 อนันท์ ตรีพล ฿ 18,487
158 โสภา ซีแพง ฿ 18,287
159 ชญาดา จันทร์สว่าง ฿ 17,982
160 นันทนา บุรุษวยากรณ์ ฿ 17,898
161 ฉัตรชนา การะเกตุ ฿ 17,884
162 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 17,875
163 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง ฿ 17,849
164 ศุภกฤต ดำรงธัญวัชร์ ฿ 17,518
165 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ ฿ 17,385
166 การุณ พฤฒิสาร ฿ 17,208
167 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 17,169
168 นิกร จันธรรมาพิทักษ์ ฿ 17,159
169 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล ฿ 17,094
170 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 17,070
171 สุคนธา เชื้อผู้ดี ฿ 16,987
172 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน ฿ 16,952
173 รัชฎาภรณ์ พิญญพงษ์ ฿ 16,934
174 นันทิกานต์ อาชาวาสนา ฿ 16,844
175 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 16,842
176 ธวัช น่วมด้วง ฿ 16,828
177 จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์ ฿ 16,753
178 นลลินา โสธโน ฿ 16,650
179 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 16,617
180 รุ้งรดา กาญจนกิจเตชา ฿ 16,610
181 เพาเวอร์ แทรค จำกัด ฿ 16,564
182 รังสรรค์ จือศานติ ฿ 16,503
183 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 16,463
184 ภัทรา ธัญญกิจ ฿ 16,344
185 รตนภัส วรรณวรพร ฿ 16,249
186 ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ ฿ 16,231
187 อริสรา วิชาผา ฿ 16,145
188 เอนก พรมเนตร์ ฿ 16,133
189 ทวี หมื่นศรีพรหม ฿ 16,124
190 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล ฿ 16,054
191 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 15,953
192 ศิริโยธิน พูลมาตย์ ฿ 15,924
193 ชรัตน์ วัชรพงษ์วินิจ ฿ 15,888
194 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 15,817
195 พรชัย พรมบุญ ฿ 15,797
196 ธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร ฿ 15,510
197 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ ฿ 15,489
198 เสาวลักษณ์ บล็อก ฿ 15,477
199 พร้อมพล พระพรหม ฿ 15,245
200 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ ฿ 15,185
201 รัตตินันท์ สาฤกษ์ ฿ 15,146
202 สุนันทา ธนภัทรอุดม ฿ 15,086
203 บวร นามวงศ์ ฿ 15,003

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21