ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 685,098
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 379,059
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 365,176
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 253,709
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 242,302
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 179,761
7 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 166,413
8 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 138,596
9 บวร แสนเรือน ฿ 134,117
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 130,726
11 นพพล ดีมงคล ฿ 121,469
12 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 120,312
13 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 114,750
14 เทวาวิจิตร ฿ 108,602
15 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 103,604
16 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 98,649
17 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 97,537
18 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 97,099
19 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 96,932
20 จำรัส บุญศรี ฿ 92,523
21 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 90,012
22 คณพศ โชติประทุม ฿ 89,631
23 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 77,872
24 มทศพรปรีชา ฿ 76,311
25 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ฿ 75,588
26 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 75,083
27 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 73,900
28 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 73,182
29 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 70,948
30 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 67,964
31 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 67,101
32 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 66,071
33 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 64,212
34 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 61,342
35 ไชยยา ชนะชัย ฿ 60,816

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
36 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 56,867
37 ธนัตพงศ์ ธนศิริจตุรัตน์ ฿ 55,697
38 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 55,183
39 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 54,277
40 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 54,273
41 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 54,003
42 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 51,672
43 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 50,999
44 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 50,965
45 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 50,680
46 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 47,148
47 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 46,854
48 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 45,299
49 อรุณนี โสธโน ฿ 43,921
50 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 43,904
51 จันทนา โชคตาม ฿ 43,347
52 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 41,283
53 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 40,774
54 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 39,912
55 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,907
56 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 37,985
57 นพดล อินตา ฿ 37,653
58 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 37,581
59 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 36,259
60 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 34,700
61 อภิชาติ ปรีชา ฿ 34,084
62 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 33,982
63 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 33,939
64 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 33,398
65 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 32,888
66 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 32,555
67 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 32,476
68 ถาวร พ้นภัย ฿ 32,399
69 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 32,062
70 จะลุย อ่อนปุย ฿ 31,841
71 จินตนา วนสุนทรี ฿ 31,162
72 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 30,503
73 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 30,398
74 เดชา ศรีโยหะ ฿ 30,044

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
75 กัญญา เลียวประโคน ฿ 29,876
76 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 29,330
77 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 28,881
78 ศศิตา บัวสี ฿ 28,791
79 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 28,623
80 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 28,031
81 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 27,984
82 พินิต เพชรดา ฿ 27,024
83 ชุลี โนจิตร ฿ 26,923
84 ปทิตญา นิรุตติธัญ ฿ 26,562
85 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 26,411
86 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 26,355
87 ชำนาญ เกิดสรรค์ ฿ 26,034
88 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 25,675
89 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 25,428
90 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 25,395
91 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 25,131
92 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 25,117
93 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 25,030
94 อริสรา วิชาผา ฿ 24,978
95 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 24,753
96 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 24,582
97 นิภา ชุมภูปิน ฿ 24,554
98 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 24,023
99 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 24,018
100 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 23,960
101 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 23,947
102 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 23,868
103 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 23,672
104 เจียม ลือลั่น ฿ 23,468
105 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 23,194
106 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 22,956
107 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย ฿ 22,832
108 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 22,656
109 วัชรา คุ้มเมือง ฿ 22,327
110 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 22,082
111 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 21,973
112 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 21,790
113 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 20,911
114 ทวี หมื่นศรีพรหม ฿ 20,881
115 ชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์ ฿ 20,484
116 จิดาภา กวีวรากร ฿ 20,426
117 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 20,236
118 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 20,151
119 อภิชาติ พงษ์วิจิตร ฿ 20,111
120 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 20,026
121 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 19,854
122 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 19,853
123 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,803
124 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 19,771
125 ณรงค์ โนรี ฿ 19,667
126 นันทนา บุรุษวยากรณ์ ฿ 19,552
127 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 19,502
128 อนุวัฒน์ บุษบา ฿ 19,180
129 พรชัย อุตมา ฿ 19,111
130 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 18,823
131 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 18,803
132 พิชัย แก้วทอง ฿ 18,697
133 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 18,577
134 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 18,544
135 ภัชช์ธิณญา มอมุงคุณ ฿ 18,424
136 กัญญา วิเชียร ฿ 18,393
137 อนันตชัย ไชยนอก ฿ 18,331
138 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 18,226
139 กิตินาท สมพึ่งทอง ฿ 18,185
140 ธวัช คุณสมบัติ ฿ 18,101
141 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 17,651
142 สรวิชญ์ บุญขวัญ ฿ 17,640
143 สารพล แจ่มจรัส ฿ 17,561
144 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร ฿ 17,554
145 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 17,426
146 กัณพงศ์ บุญเจริญ ฿ 17,355
147 ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร ฿ 17,300
148 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 17,235
149 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 17,213
150 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 17,189
151 จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์ ฿ 17,132
152 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 17,111
153 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ ฿ 17,101
154 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 17,081
155 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 16,976
156 สุนันทา ธนภัทรอุดม ฿ 16,918
157 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 16,826
158 วรรดี บุญชูช่วย ฿ 16,713
159 พงษ์สิทธิ์ ภูศิริ ฿ 16,561
160 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,521
161 สำราญ ชานนท์ ฿ 16,479
162 พรชัย พรมบุญ ฿ 16,343
163 นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ ฿ 16,259
164 ธนากร เลี้ยงฤทัย ฿ 16,136
165 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ ฿ 16,043
166 ร้อย ลือหาญ ฿ 16,025
167 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 15,981
168 สุธี โพธิ์ทอง ฿ 15,922
169 วรวุฒิ เครือเพียกุล ฿ 15,778
170 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ ฿ 15,753
171 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 15,662
172 พชร ปัจจัยโคถา ฿ 15,597
173 วิระชัย ขายม ฿ 15,561
174 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 15,534
175 ธัญพร รุ่งสว่าง ฿ 15,484
176 โสภา ซีแพง ฿ 15,331
177 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 15,263
178 นภาพร แซ่หลิม ฿ 15,214
179 ธีระศักดิ์ ราชชมภู ฿ 15,170
180 อนันท์ ตรีพล ฿ 15,170
181 อรัญญา แสงพูนสุข ฿ 15,141
182 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 15,117

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21