ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2559

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2559 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 516,490
2 ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค ฿ 273,577
3 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 186,519
4 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 179,380
5 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 158,255
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 151,092
7 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 138,397
8 ประชุม อยู่พร้อม ฿ 102,324
9 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 98,252
10 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 89,678
11 มทศพรปรีชา ฿ 86,036
12 สุจริต ควรผดุง ฿ 85,593
13 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 79,580
14 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 77,768
15 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 72,258
16 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 68,012
17 จำรัส บุญศรี ฿ 65,747
18 อภิชาติ ปรีชา ฿ 64,880
19 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 64,794
20 คณพศ โชติประทุม ฿ 60,096

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
21 ไชยยา ชนะชัย ฿ 50,429
22 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 50,246
23 นพพล ดีมงคล ฿ 50,072
24 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 49,708
25 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 49,108
26 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 47,930
27 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 46,133
28 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 44,343
29 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 43,768
30 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 43,152
31 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 42,710
32 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 42,350
33 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 41,435
34 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 41,430
35 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 39,416
36 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 39,312
37 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 38,885
38 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 38,772
39 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 38,132
40 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 37,834
41 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ ฿ 34,695
42 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 34,513
43 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 33,316
44 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 32,648
45 ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข ฿ 32,565
46 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 32,497
47 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 31,118
48 ปิยะ วิจิตร ฿ 31,037

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
49 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 26,805
50 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 26,012
51 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 25,856
52 ธนวัฒน์ ทิพประมวล ฿ 25,689
53 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 25,667
54 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 24,384
55 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 24,203
56 จันทนา โชคตาม ฿ 23,626
57 ดิษกร อธิจรัสโชค ฿ 22,839
58 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 22,111
59 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 22,031
60 ภูชิษา ประยูรวงค์ ฿ 21,676
61 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 21,618
62 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 21,129
63 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 20,388
64 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 20,139
65 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 19,678
66 สรวิชญ์ บุญขวัญ ฿ 19,627
67 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 19,603
68 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 18,809
69 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 18,742
70 วัลลภา พังโพธิ์ ฿ 18,321
71 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 18,310
72 ธัญพร รุ่งสว่าง ฿ 18,298
73 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 18,234
74 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 17,907
75 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 17,782
76 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 17,687
77 ธนัช นิธิบวรธาดา ฿ 17,614
78 ลัลนา ใจมา ฿ 17,446
79 เกรียง อุตมา ฿ 17,408
80 ดิเรก เนตรนุช ฿ 17,375
81 อภิชาติ พงษ์วิจิตร ฿ 17,363
82 อมต ตันติภิญญา ฿ 17,341
83 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 17,255
84 เจียม ลือลั่น ฿ 17,149
85 ประภัสสร ตันติภิญญา ฿ 17,034
86 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 16,992
87 วราภรณ์ จันทนะชาติ ฿ 16,936
88 พรนิภา ปรีชา ฿ 16,868
89 วรธน เดชาโชติคุณ ฿ 16,605
90 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 16,338
91 เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม ฿ 16,320
92 นิภา ชุมภูปิน ฿ 16,290
93 ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ ฿ 16,140
94 จิราพร ประจิมทิศ ฿ 15,980
95 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 15,880
96 ศรุต ประภากวินกุล ฿ 15,813
97 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 15,710
98 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 15,461
99 กฤตภาส ศิริ ฿ 15,406
100 สมชาย วรสีหา ฿ 15,355
101 ลาวัณย์ ใบทองแถม ฿ 15,308
102 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 15,305

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21