ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2563

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-ตุลาคม-2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 561,580
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 286,719
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 271,638
4 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 241,648
5 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 233,534
6 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 148,042
7 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 143,185
8 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 136,847
9 พปุณยวัจช์ ฿ 125,156
10 สุจริต ควรผดุง ฿ 124,123
11 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 123,929
12 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 122,165
13 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 119,927
14 บวร แสนเรือน ฿ 119,743
15 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 107,363
16 เทวาวิจิตร ฿ 99,881
17 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 92,626
18 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 85,238
19 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 83,800
20 จำรัส บุญศรี ฿ 81,476
21 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 81,435
22 แอลพี สมาร์ท ฿ 80,891
23 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 80,585
24 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 79,065
25 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 76,403
26 กษมา สุภาพงษ์ ฿ 76,395
27 ภาวนา 365 จำกัด ฿ 75,802
28 นพพล ดีมงคล ฿ 75,283
29 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 74,810
30 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 62,973
31 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 61,442
32 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 60,668
33 กัญญา เลียวประโคน ฿ 60,262

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
34 มทศพรปรีชา ฿ 58,467
35 โสรัช เดโชพล ฿ 58,455
36 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 58,216
37 ปุณยนุช มยุโรวาท ฿ 54,672
38 ไชยยา ชนะชัย ฿ 54,412
39 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 51,736
40 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 51,098
41 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 50,870
42 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 49,783
43 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 48,777
44 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 47,353
45 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 47,170
46 คณพศ โชติประทุม ฿ 45,972
47 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 45,271
48 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 44,824
49 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 44,515
50 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 44,225
51 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 43,704
52 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 43,102
53 อรุณนี โสธโน ฿ 43,017
54 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 42,183
55 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 42,145
56 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 40,302
57 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 39,690
58 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 39,545
59 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 38,820
60 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ ฿ 38,666
61 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 37,981
62 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 37,728
63 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 36,496
64 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 36,411
65 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 35,710
66 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 35,436
67 ศศิตา บัวสี ฿ 34,968
68 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 34,597
69 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 34,200
70 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 32,873
71 แพรภิรมย์ ไตรพรม ฿ 32,720
72 จันทนา โชคตาม ฿ 32,630
73 ชุลี โนจิตร ฿ 32,584
74 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 31,376
75 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 31,306
76 นพดล อินตา ฿ 30,343
77 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 30,174
78 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 30,015

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
79 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 28,702
80 พัณณ์นิภา อัครพันธวงศ์ ฿ 28,459
81 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 27,983
82 สารพล แจ่มจรัส ฿ 27,810
83 อิงอร บุญช่วย ฿ 27,586
84 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 27,454
85 ธวัชชัย ซ้ายสุข ฿ 27,305
86 กัญญา วิเชียร ฿ 27,185
87 นิภา ชุมภูปิน ฿ 27,150
88 อำนาจ นาคะมะนัง ฿ 26,857
89 แสวง ลีฟัก ฿ 26,781
90 เจียม ลือลั่น ฿ 26,445
91 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 26,394
92 ถาวร พ้นภัย ฿ 26,067
93 สุรวุฒิ ศรีมันตะ ฿ 26,034
94 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 25,918
95 อภิชาติ ปรีชา ฿ 25,791
96 สมรถ สุณเจิม ฿ 25,607
97 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 25,402
98 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 25,256
99 จิดาภา กวีวรากร ฿ 25,233
100 สมพงษ์ โคตรวิชัย ฿ 24,833
101 จะลุย อ่อนปุย ฿ 24,599
102 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 24,509
103 ธนากร เดชะ ฿ 24,417
104 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี ฿ 24,072
105 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 23,757
106 จุฑามาศ อ่างทอง ฿ 23,477
107 ชญาดา จันทร์สว่าง ฿ 23,090
108 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 22,924
109 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 22,900
110 บุญสุข ประจิมทิศ ฿ 22,718
111 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 22,501
112 ชินาธิป ธราเดชากร ฿ 22,368
113 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 22,212
114 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 22,136
115 จุฑา วาสดำเกิง ฿ 22,056
116 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ ฿ 22,055
117 พรนภา สมศรีสุข ฿ 21,786
118 ทศพล โชติคุตร์ ฿ 21,784
119 ณรงค์ โนรี ฿ 21,714
120 มนัสนันท์ ทับไทร ฿ 21,587
121 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 21,562
122 กัญญา ผาลา ฿ 21,396
123 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย ฿ 21,223
124 โรมรันต์ ถินกระไสย์ ฿ 21,195
125 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ ฿ 20,495
126 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 20,060
127 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 20,053
128 นาฏญา สังขวัฒน์ ฿ 19,960
129 ประสพ ด้วงช้าง ฿ 19,958
130 อนุวัฒน์ บุษบา ฿ 19,954
131 พินิต เพชรดา ฿ 19,206
132 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 18,672
133 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 18,638
134 นิกร พรมนิ่ม ฿ 18,442
135 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 18,201
136 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 18,095
137 พรนิภา ปรีชา ฿ 17,762
138 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 17,746
139 ดาวิน นิติกุลเกยูร ฿ 17,560
140 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 17,472
141 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง ฿ 17,400
142 ศิริวรรณ เหวนอก ฿ 17,376
143 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 17,103
144 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,921
145 ณัฐกร สายแผ่เยือง ฿ 16,903
146 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ ฿ 16,862
147 สุคนธา เชื้อผู้ดี ฿ 16,703
148 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 16,600
149 รสริน ศิรนานนท์ ฿ 16,556
150 อนุศักดิ์ เกษทอง ฿ 16,548
151 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา ฿ 16,538
152 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,500
153 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 16,463
154 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 16,425
155 สายัณท์ จันทร์สีทอง ฿ 16,266
156 ชาลิสา ชูช่วย ฿ 16,259
157 การุณ พฤฒิสาร ฿ 16,067
158 ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ ฿ 16,017
159 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 15,990
160 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล ฿ 15,903
161 นันทิกานต์ อาชาวาสนา ฿ 15,885
162 สรวีย์ นาคทองอินทร์ ฿ 15,823
163 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 15,726
164 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 15,718
165 ธวัช คุณสมบัติ ฿ 15,677
166 รังสรรค์ จือศานติ ฿ 15,671
167 ศิริโยธิน พูลมาตย์ ฿ 15,368
168 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 15,032

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21