ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 530,070
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 315,773
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 269,812
4 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 250,731
5 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 205,011
6 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 176,885
7 สุจริต ควรผดุง ฿ 132,774
8 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 130,664
9 บวร แสนเรือน ฿ 109,446
10 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 101,202
11 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 99,320
12 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 95,432
13 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 94,110
14 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 93,321
15 เทวาวิจิตร ฿ 88,924
16 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 85,597
17 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 81,723
18 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 80,749
19 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 73,499
20 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 72,646
21 จำรัส บุญศรี ฿ 70,123
22 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 66,169
23 นพพล ดีมงคล ฿ 65,004
24 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 61,803
25 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 61,784

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
26 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 59,801
27 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 56,977
28 มทศพรปรีชา ฿ 54,183
29 ไชยยา ชนะชัย ฿ 54,100
30 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 53,574
31 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 53,491
32 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 51,251
33 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 49,960
34 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 47,822
35 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 46,866
36 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 46,859
37 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 46,240
38 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 43,852
39 คณพศ โชติประทุม ฿ 42,597
40 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 41,570
41 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 40,741
42 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,825
43 อรุณนี โสธโน ฿ 39,723
44 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 39,250
45 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 37,409
46 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 36,128
47 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 35,823
48 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 34,537
49 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 33,545
50 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 33,538
51 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 32,982
52 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 32,730
53 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 32,501
54 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 32,330
55 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 32,171
56 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 31,649
57 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 30,964
58 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 30,906

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
59 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 29,673
60 ณัฐกร สายแผ่เยือง ฿ 28,830
61 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 28,461
62 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 28,309
63 จินตนา วนสุนทรี ฿ 27,660
64 อภิชาติ ปรีชา ฿ 27,065
65 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 26,890
66 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 26,729
67 ปทิตญา นิรุตติธัญ ฿ 26,562
68 ศศิตา บัวสี ฿ 26,496
69 จันทนา โชคตาม ฿ 26,400
70 นรินทร์ อินทะชัย ฿ 25,825
71 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 25,708
72 กัญญา เลียวประโคน ฿ 24,955
73 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 24,879
74 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 24,438
75 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 24,198
76 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 23,320
77 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 23,026
78 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 22,730
79 จะลุย อ่อนปุย ฿ 22,231
80 เจียม ลือลั่น ฿ 22,067
81 ชุลี โนจิตร ฿ 21,937
82 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 21,929
83 อิสรีย์ จึงดำรงกิติพงศ์ ฿ 21,781
84 โสพิศ ศิริโท ฿ 21,420
85 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 20,704
86 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 20,658
87 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 20,572
88 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 20,571
89 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 20,550
90 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 20,429
91 ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร ฿ 20,022
92 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 19,957
93 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 19,944
94 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 19,879
95 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,803
96 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 19,647
97 นพดล อินตา ฿ 19,631
98 จิดาภา กวีวรากร ฿ 19,376
99 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 19,322
100 สารพล แจ่มจรัส ฿ 19,091
101 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 18,653
102 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 18,586
103 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 18,571
104 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 18,263
105 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 18,093
106 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,941
107 ลาภิสรา พนธิตรกุล ฿ 17,664
108 กัญญา ผาลา ฿ 17,385
109 ไทยเว็บอินเตอร์เน็ต ฿ 17,326
110 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม ฿ 17,277
111 โสภา ซีแพง ฿ 17,189
112 ณัฐพล โสภิตานนท์ ฿ 17,024
113 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 17,007
114 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 16,992
115 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,910
116 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 16,906
117 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 16,699
118 อนุวัฒน์ บุษบา ฿ 16,695
119 กัญญา วิเชียร ฿ 16,573
120 ถาวร พ้นภัย ฿ 16,524
121 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 16,416
122 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,279
123 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 16,125
124 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 16,123
125 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 16,112
126 ประวิทย์ พะหาญ ฿ 16,111
127 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 15,993
128 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,765
129 อนันท์ ตรีพล ฿ 15,760
130 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 15,534
131 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 15,238
132 ธีระศักดิ์ ราชชมภู ฿ 15,170

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21