ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2557

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ตุลาคม 2557 (วันที่ 1-31 ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung mgm มากกว่า 30000 บาทขึ้นไป
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 320,644
2 อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท ฿ 157,093
3 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 129,007
4 ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 126,578
5 วิลอน เซอร์วิส ฿ 112,364
6 ชยุต เจริญทวีภากูล ฿ 102,125
7 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 84,056
8 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 66,925
9 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 66,045
10 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 64,555
11 ธนภัทร ทศพรปรีชา ฿ 62,209
12 นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ ฿ 60,134
13 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 58,933
14 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 48,913
15 ไชยยา ชนะชัย ฿ 46,385
16 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 45,828
17 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 43,953
18 จำรัส บุญศรี ฿ 37,323
19 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 32,223
20 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 32,101
21 สุพรรณา จิตต์มั่น ฿ 31,037
22 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 30,627

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
23 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 27,952
24 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 26,834
25 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 26,389
26 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 25,985
27 ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ ฿ 24,736
28 พัฒนศักดิ์ สายศรี ฿ 24,076
29 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 23,988
30 คณพศ โชติประทุม ฿ 21,806
31 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 21,449
32 อภิชาติ ปรีชา ฿ 21,377
33 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 20,826
34 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 20,320
35 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 20,021
36 สมาน วิจิตร ฿ 19,920
37 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 19,799
38 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 19,272
39 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 19,259
40 กิตติ วิทยาดิลก ฿ 19,087
41 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 18,725
42 สุรีย์ อุตทิสินทร์ ฿ 18,714
43 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 17,753
44 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 17,366
45 จันทนา โชคตาม ฿ 16,444
46 วิสุทธิ์ ธนิกสุนันนิธิมา ฿ 16,255
47 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 16,050
48 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 15,984
49 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 15,815
50 อมต ตันติภิญญา ฿ 15,798
51 สุฑาทิพย์ ลีนนลาน ฿ 15,190

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21