ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2563

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-กันยายน-2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 541,795
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 270,963
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 248,408
4 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 217,443
5 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 216,232
6 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 173,798
7 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 153,419
8 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 128,722
9 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 123,604
10 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 122,735
11 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 118,439
12 บวร แสนเรือน ฿ 115,571
13 สุจริต ควรผดุง ฿ 107,906
14 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 107,032
15 พปุณยวัจช์ ฿ 105,970
16 เทวาวิจิตร ฿ 102,482
17 แอลพี สมาร์ท ฿ 95,573
18 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 85,245
19 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 80,965
20 นงค์นุช เหล็กกล้า ฿ 80,789
21 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 80,521
22 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 77,134
23 จำรัส บุญศรี ฿ 73,311
24 ภาวนา 365 จำกัด ฿ 73,303
25 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 71,755
26 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 66,230
27 นพพล ดีมงคล ฿ 64,998
28 กษมา สุภาพงษ์ ฿ 63,257
29 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 63,052
30 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 61,193

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
31 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 58,547
32 กัญญา เลียวประโคน ฿ 57,179
33 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 57,155
34 โสรัช เดโชพล ฿ 53,680
35 มทศพรปรีชา ฿ 52,575
36 ไชยยา ชนะชัย ฿ 51,601
37 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 51,345
38 ปุณยนุช มยุโรวาท ฿ 50,256
39 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 48,193
40 ประสพ ด้วงช้าง ฿ 47,094
41 อรุณนี โสธโน ฿ 46,353
42 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 46,315
43 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 46,296
44 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 45,470
45 คณพศ โชติประทุม ฿ 45,427
46 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 44,798
47 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 43,452
48 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไช ฿ 40,984
49 เนตรนภา อินทรชิต ฿ 40,272
50 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 40,235
51 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 39,615
52 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 39,137
53 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 38,998
54 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 38,931
55 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 37,981
56 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 37,657
57 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 37,486
58 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 36,799
59 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 36,440
60 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 35,911
61 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 35,782
62 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 35,187
63 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 34,508
64 ศศิตา บัวสี ฿ 34,415
65 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 34,240
66 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 33,908
67 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 33,588
68 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 33,086
69 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 32,701
70 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 32,051
71 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 31,436
72 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 31,116
73 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ ฿ 30,169

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
74 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 29,894
75 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 29,469
76 กรีนทรี คอนซัลแตนท์ ฿ 28,679
77 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 27,461
78 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 27,343
79 นิภา ชุมภูปิน ฿ 27,150
80 ชญาดา จันทร์สว่าง ฿ 27,078
81 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 26,996
82 สุรวุฒิ ศรีมันตะ ฿ 26,882
83 อำนาจ นาคะมะนัง ฿ 26,857
84 จะลุย อ่อนปุย ฿ 26,700
85 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 26,394
86 กัญญา วิเชียร ฿ 26,279
87 บุญสุข ประจิมทิศ ฿ 26,149
88 เจียม ลือลั่น ฿ 25,811
89 นพดล อินตา ฿ 25,786
90 ศิรินภา โทรัตน์ ฿ 25,202
91 ทศพล โชติคุตร์ ฿ 25,198
92 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 25,088
93 จิดาภา กวีวรากร ฿ 24,929
94 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 24,768
95 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 24,644
96 จันทนา โชคตาม ฿ 24,592
97 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 24,501
98 แพรภิรมย์ ไตรพรม ฿ 24,389
99 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ ฿ 24,303
100 ถาวร พ้นภัย ฿ 23,570
101 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 23,350
102 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 22,892
103 ชุลี โนจิตร ฿ 22,864
104 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 21,850
105 มนัสนันท์ ทับไทร ฿ 21,824
106 อนันท์ ตรีพล ฿ 21,326
107 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 21,265
108 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 21,232
109 จุฑา วาสดำเกิง ฿ 20,983
110 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 20,954
111 พรนิภา ปรีชา ฿ 20,841
112 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 20,528
113 โรมรันต์ ถินกระไสย์ ฿ 20,246
114 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 20,060
115 นาฏญา สังขวัฒน์ ฿ 19,918
116 ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ ฿ 19,731
117 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 19,429
118 กัญญา ผาลา ฿ 19,237
119 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 19,220
120 อิงอร บุญช่วย ฿ 18,862
121 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 18,816
122 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี ฿ 18,275
123 สมสุข อนุพันธ์ ฿ 18,084
124 ณัฐพล โสภิตานนท์ ฿ 17,792
125 อภิชาติ ปรีชา ฿ 17,777
126 รินดา ถ้ำกลาง ฿ 17,597
127 ชำนาญ เกิดสรรค์ ฿ 17,393
128 เมธาวี เปรมะสุต ฿ 17,268
129 ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง ฿ 17,251
130 พินิต เพชรดา ฿ 16,977
131 ไพจิต ศรีอำพันธุ์ ฿ 16,961
132 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 16,896
133 ดาวิน นิติกุลเกยูร ฿ 16,830
134 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 16,775
135 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,767
136 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา ฿ 16,713
137 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 16,639
138 ศิริวรรณ เหวนอก ฿ 16,611
139 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 16,545
140 สุคนธา เชื้อผู้ดี ฿ 16,520
141 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 16,396
142 ลาภิสรา พนธิตรกุล ฿ 16,247
143 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน ฿ 16,213
144 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 16,136
145 การุณ พฤฒิสาร ฿ 16,061
146 จุฑามาศ อ่างทอง ฿ 16,043
147 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 16,037
148 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ ฿ 15,862
149 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล ฿ 15,675
150 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ ฿ 15,641
151 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,571
152 นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ ฿ 15,569
153 อนุศักดิ์ เกษทอง ฿ 15,482
154 สมพงษ์ โคตรวิชัย ฿ 15,263
155 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 15,252
156 พรชัย อุตมา ฿ 15,203
157 ชาลิสา ชูช่วย ฿ 15,128

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21