ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 558,707
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 314,815
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 256,820
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 231,476
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 197,461
6 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 175,596
7 สินสิริ สุภาพงศ์ ฿ 149,659
8 สุจริต ควรผดุง ฿ 131,751
9 เทวาวิจิตร ฿ 113,421
10 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 111,022
11 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 110,467
12 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 105,914
13 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 98,216
14 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 97,202
15 นพพล ดีมงคล ฿ 89,972
16 วร แสนเรือน ฿ 88,717
17 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 85,827
18 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 85,193
19 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 84,627
20 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 80,513
21 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 72,736
22 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 71,653
23 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 68,082
24 จำรัส บุญศรี ฿ 67,046
25 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 64,998
26 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 64,887
27 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 60,871
28 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 60,727
29 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 60,022

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
30 มทศพรปรีชา ฿ 55,643
31 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 53,616
32 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 52,030
33 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 50,359
34 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 49,811
35 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 49,706
36 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 48,585
37 คณพศ โชติประทุม ฿ 48,096
38 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 47,346
39 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 45,980
40 อรุณนี โสธโน ฿ 44,239
41 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 44,029
42 ไชยยา ชนะชัย ฿ 43,808
43 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 42,342
44 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 41,362
45 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,760
46 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 39,706
47 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 38,754
48 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 35,881
49 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 34,537
50 จันทนา โชคตาม ฿ 34,201
51 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 32,933
52 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 32,798
53 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 32,446
54 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 32,158
55 ณัฐสุดา สิงหศิริ ฿ 32,134
56 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 31,891
57 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 30,989
58 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 30,556
59 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 30,128
60 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 30,071

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
61 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 28,958
62 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 27,777
63 จะลุย อ่อนปุย ฿ 27,619
64 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 27,575
65 จินตนา วนสุนทรี ฿ 27,365
66 สันติ ศีลวินัยพร ฿ 26,558
67 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 26,263
68 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 26,237
69 อภิชาติ ปรีชา ฿ 25,692
70 ทิตญา นิรุตติธัญ ฿ 25,642
71 ศศิตา บัวสี ฿ 24,606
72 ประภัสสร เชาว์ชาญ ฿ 24,306
73 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ ฿ 24,205
74 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 24,087
75 กัญญา เลียวประโคน ฿ 23,438
76 ลภนพร ธนาอัศวกุล ฿ 23,378
77 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 23,162
78 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 22,997
79 สมพร พันธุ์บุตรน้อย ฿ 22,729
80 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 22,331
81 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 22,318
82 เจียม ลือลั่น ฿ 22,067
83 ธีระศักดิ์ บุญนำ ฿ 22,024
84 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 21,374
85 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 21,315
86 พรรณเพ็ญ ใจสุข ฿ 21,215
87 อภิชาติ พงษ์วิจิตร ฿ 21,150
88 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 21,019
89 โสพิศ ศิริโท ฿ 20,943
90 ณัฐกร สายแผ่เยือง ฿ 20,929
91 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 20,824
92 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 20,808
93 นพดล อินตา ฿ 20,674
94 มาโนช หลวงฤทธิ์ ฿ 20,494
95 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 20,099
96 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,803
97 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 19,663
98 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 19,660
99 แสงอรุณ เมืองสุข ฿ 19,254
100 จิดาภา กวีวรากร ฿ 19,108
101 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 19,021
102 ถาวร พ้นภัย ฿ 18,990
103 ชุลี โนจิตร ฿ 18,895
104 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 18,645
105 คมกริช สมรูป ฿ 18,640
106 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 18,593
107 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 18,438
108 นัฐวุฒิ พูลผล ฿ 18,134
109 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,941
110 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 17,868
111 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 17,453
112 อำนาจ สุภาพสุนทร ฿ 17,179
113 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ ฿ 17,034
114 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 17,007
115 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 16,990
116 ประเสริฐ ทองลอย ฿ 16,969
117 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,910
118 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 16,874
119 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 16,468
120 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,446
121 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,273
122 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 16,147
123 อนันท์ ตรีพล ฿ 16,110
124 กัญญา วิเชียร ฿ 15,897
125 ประวิทย์ พะหาญ ฿ 15,895
126 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 15,631
127 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย ฿ 15,606
128 รังสรรค์ จือศานติ ฿ 15,564
129 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 15,472
130 สาโรจน์ ศรีรักษา ฿ 15,440
131 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล ฿ 15,252
132 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 15,174
133 ธนากร เดชะ ฿ 15,036

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21