ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2561

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2561 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 429,537
2 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 271,306
3 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 239,362
4 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 184,781
5 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 158,694
6 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 128,443
7 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 121,531
8 สุจริต ควรผดุง ฿ 108,546
9 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 92,028
10 บวร แสนเรือน ฿ 91,013
11 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 77,965
12 วงค์เดือน วิจิตร ฿ 77,071
13 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 76,420
14 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 74,360
15 จำรัส บุญศรี ฿ 66,671
16 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 65,529
17 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 63,298
18 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 60,325

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
19 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 58,837
20 นพพล ดีมงคล ฿ 56,651
21 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 50,598
22 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 49,200
23 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 49,155
24 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 49,002
25 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 48,730
26 ไชยยา ชนะชัย ฿ 48,328
27 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 47,842
28 มทศพรปรีชา ฿ 47,580
29 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 45,443
30 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 43,091
31 ธรารินทร์ ถิ่นดง ฿ 41,871
32 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 41,541
33 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 40,888
34 คณพศ โชติประทุม ฿ 40,797
35 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 39,502
36 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,288
37 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 39,257
38 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 37,730
39 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 37,624
40 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 37,568
41 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 35,732
42 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 34,736
43 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 34,698
44 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 34,591
45 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 34,337
46 สุมนต์ โยงรัมย์ ฿ 33,965
47 กษมา สุภาพงษ ฿ 33,923
48 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 32,509

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
49 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 26,491
50 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 26,277
51 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 25,076
52 อภิชาติ ปรีชา ฿ 24,581
53 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 24,462
54 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 23,961
55 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 23,888
56 กัณฑ์กมล สุภาพงษ์ ฿ 23,716
57 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 23,619
58 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 23,214
59 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 23,022
60 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 22,842
61 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 22,569
62 ณธรรศ โฉมยา ฿ 22,155
63 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 22,001
64 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 21,961
65 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 21,913
66 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 21,548
67 นิภา ชุมภูปิน ฿ 20,811
68 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 20,613
69 ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ ฿ 20,382
70 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 20,314
71 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 20,266
72 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 20,083
73 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 19,800
74 ระวีวรรณ พวงศิลป์ ฿ 19,699
75 เจียม ลือลั่น ฿ 19,239
76 ศศิตา บัวสี ฿ 18,871
77 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 18,552
78 นุจิรา ทรงนิคม ฿ 18,413
79 ภากร ก้อนทอง ฿ 17,482
80 จันทนา โชคตาม ฿ 17,461
81 จะลุย อ่อนปุย ฿ 17,369
82 กันยาวีร์ นาคนายม ฿ 17,070
83 จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น ฿ 16,988
84 อรุณนี โสธโน ฿ 16,696
85 ธนพร พรหมเมา ฿ 16,536
86 ณภัทร ศรีพรม ฿ 16,456
87 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 16,429
88 พิชัย แก้วทอง ฿ 16,314
89 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,285
90 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ ฿ 16,142
91 อนันท์ ตรีพล ฿ 15,619
92 ณัฐมน พหลทัพ ฿ 15,456
93 ปารเมศวร์ ภักษา ฿ 15,451
94 กิตติชัย อ่างทอง ฿ 15,299
95 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 15,157

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21