ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM มากกว่า 60,000 บาท/เดือน
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 598,204
2 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ ฿ 345,717
3 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป ฿ 273,016
4 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป ฿ 239,631
5 ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ ฿ 222,756
6 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป ฿ 220,032
7 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 150,822
8 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 136,426
9 สุจริต ควรผดุง ฿ 120,205
10 บวร แสนเรือน ฿ 119,410
11 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ ฿ 116,673
12 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 98,193
13 ธรรมพล ประภาสัย ฿ 88,972
14 เทวาวิจิตร ฿ 85,763
15 ทรัพย์มงคล 59 ฿ 85,443
16 สาวิณี พงษ์โพธิ์ ฿ 85,034
17 เจริญ ประจิมพฤกษ์ ฿ 84,654
18 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 82,900
19 นพพล ดีมงคล ฿ 82,129
20 วรายุทธ ขระเขื่อน ฿ 77,962
21 ธัญลักษณ์ รนที ฿ 73,809
22 จำรัส บุญศรี ฿ 72,349
23 พีระยุทธ เกษแก้ว ฿ 71,897
24 เบญญาภา ประยูรวงค์ ฿ 68,071
25 ธีรพล ศรีบัวทอง ฿ 67,512
26 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 67,456
27 ขนิษฐา เครือวงศ์ ฿ 66,634
28 วงศ์สถิตย์ สมสูง ฿ 63,447
29 มทศพรปรีชา ฿ 60,817
30 ไพโรจน์ บุญมาก ฿ 60,275
31 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 60,092

30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-60000
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM 30,001-60,000 บาท/เดือน
32 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ ฿ 59,560
33 ไชยยา ชนะชัย ฿ 56,378
34 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล ฿ 55,943
35 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 53,146
36 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 52,058
37 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 51,183
38 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 50,748
39 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน ฿ 48,688
40 อาภากร เดชพงษ์ ฿ 48,095
41 นวนิจ ตัณฑัยย์ ฿ 48,063
42 สุรศักดิ์ จิตอำนวย ฿ 46,977
43 ไอยรัตน์ โชติการ ฿ 46,875
44 นารี แสนประสิทธิ์ ฿ 46,316
45 คณพศ โชติประทุม ฿ 45,756
46 สุพินดา สีดาทอง ฿ 44,177
47 ณัฐพล ปันทะนันท์ ฿ 43,581
48 ศลิษา นาคฤทธิ์ ฿ 42,651
49 วรัญญา เจิมจิตต์ ฿ 42,346
50 มาโนช หลวงฤทธิ์ ฿ 41,908
51 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย ฿ 40,971
52 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 40,485
53 สิทธิชัย พุทธเจริญ ฿ 39,698
54 อรุณนี โสธโน ฿ 38,664
55 จิรยุทธ มาลาวงษ์ ฿ 37,442
56 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง ฿ 37,190
57 ณัฐสุดา สิงหศิร ฿ 35,808
58 ราชวัชร โรจน์ทินกร ฿ 34,273
59 สายัณห์ ใจกล้า ฿ 32,327
60 จันทนา โชคตาม ฿ 32,125
61 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล ฿ 31,335
62 อภิชาติ ปรีชา ฿ 30,909
63 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ ฿ 30,419

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
64 ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล ฿ 29,664
65 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร ฿ 28,238
66 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ ฿ 27,505
67 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ ฿ 27,217
68 ชุลี โนจิตร ฿ 25,591
69 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 25,209
70 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ ฿ 25,056
71 สมพงษ์ คงประเวช ฿ 24,755
72 ศศิตา บัวสี ฿ 24,606
73 ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ ฿ 24,427
74 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต ฿ 24,191
75 ฐานิตา โสโพธิ์ ฿ 23,949
76 งามวิไล รัตนมหาวงศ์ ฿ 23,461
77 จินตนา วนสุนทรี ฿ 23,218
78 จะลุย อ่อนปุย ฿ 22,792
79 พรนิภา ปรีชา ฿ 22,600
80 อัญชลี อยู่พร้อม ฿ 22,585
81 สมเกียรติ เผื่อแผ่ ฿ 21,951
82 กษมา สุภาพงษ์ ฿ 21,792
83 นพดล อินตา ฿ 21,484
84 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ฿ 21,329
85 อนุวัติ จันทร์ลอย ฿ 20,263
86 อาภรณ์ หนูห้อง ฿ 20,249
87 วิน จุลกเสตถ์ ฿ 20,228
88 โสพิศ ศิริโท ฿ 20,201
89 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ ฿ 20,139
90 เจียม ลือลั่น ฿ 20,074
91 ถาวร พ้นภัย ฿ 19,853
92 สมพงษ์ คุณสมบัติ ฿ 19,692
93 ชนายุทธ เจรณาเทพ ฿ 19,562
94 สุรีย์พร อินอ่อน ฿ 19,546
95 สารพล แจ่มจรัส ฿ 18,841
96 วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ ฿ 18,645
97 จิดาภา กวีวรากร ฿ 18,590
98 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี ฿ 18,572
99 ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล ฿ 18,512
100 บัญชา รื่นฤทัยกุล ฿ 18,324
101 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล ฿ 18,261
102 โสภา ซีแพง ฿ 18,220
103 วรชาติ นาคบุรินทร์ ฿ 18,059
104 พงณ์ บุญชูประภา ฿ 18,034
105 พิชัย แก้วทอง ฿ 17,859
106 จิราพร โพธิ์โสภา ฿ 17,842
107 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ ฿ 17,777
108 หนึ่ง มังคละคีรี ฿ 17,608
109 กัญนิกา วงษ์ไทย ฿ 17,344
110 พรชัย อุตมา ฿ 17,164
111 รัศมี พรหมกัลป์ ฿ 17,161
112 ลัลนา ใจมา ฿ 17,058
113 ทวีวัฒนา ไชยมงคล ฿ 16,911
114 ธีรธร กีรติสุรัติ ฿ 16,892
115 พรชัย พรมบุญ ฿ 16,833
116 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 16,824
117 พิไลพร เลาหะคุณากร ฿ 16,823
118 สุชาติ อัคนียุทธ ฿ 16,705
119 นคร สิทธาพัฒนพร ฿ 16,679
120 กรวิภา สุขัคคานนท์ ฿ 16,567
121 พชร ปัจจัยโคถา ฿ 16,561
122 ชาตรี เวียงแก้ว ฿ 16,529
123 ภูวเดช นามวงษ์ ฿ 16,462
124 อนันตชัย ไชยนอก ฿ 16,440
125 มนัสนันท์ ทับไทร ฿ 16,436
126 ไพฑูรย์ สังข์ศิริ ฿ 16,422
127 ศุภชัย ศรีรักษา ฿ 16,273
128 อนุวัฒน์ บุษบา ฿ 16,252
129 อำพันธ์ ศรีจันทร์ ฿ 16,151
130 สรวิชญ์ บุญขวัญ ฿ 15,778
131 วัชรา คุ้มเมือง ฿ 15,566
132 นรินทร์ อินทะชัย ฿ 15,479
133 เบญญาภา วชิรถิรกิจ ฿ 15,472
134 กัญญา วิเชียร ฿ 15,308
135 ลาภิสรา พนธิตรกุล ฿ 15,198
136 ณัฐวดี จันทร์ลอย ฿ 15,181
137 กิตติชัย สุลำนาจ ฿ 15,117

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21