ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm

ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2557

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2557 (วันที่ 1-31 ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป

ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-รายได้
ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung-mgm ได้จากการ สอนต่อ

มากกว่า 30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-30000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung mgm มากกว่า 30000 บาทขึ้นไป
1 ทิพย์วิจิตร ฿ 208,008
2 อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท ฿ 182,247
3 ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย ฿ 128,516
4 ชยุต เจริญทวีภากูล ฿ 109,733
5 วิลอน เซอร์วิส ฿ 95,610
6 บุญธรรม เดชหาญ ฿ 64,078
7 อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 59,436
8 เอกชัย สุขพงษ์ ฿ 54,552
9 ธนภัทร ทศพรปรีชา ฿ 54,241
10 นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ ฿ 51,532
11 วิโรจน์ เกตุประยูร ฿ 47,181
12 ไชยยา ชนะชัย ฿ 46,367
13 พนิดา ธรรมลังกา ฿ 44,239
14 แอคชั่นโกล ทรู ฿ 42,943
15 ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ ฿ 35,146
16 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ ฿ 34,346
17 ชาณุภัทร เจิมจิตต์ ฿ 33,980
18 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ ฿ 32,943

15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

ค่าคอม-ศรีกรุงโบรคเกอร์-srikrung-mgm-15000-บาท
สมาชิกที่รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ srikrung mgm 15000-30000บาท
19 จำรัส บุญศรี ฿ 29,634
20 สุพรรณา จิตต์มั่น ฿ 29,344
21 ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ ฿ 27,963
22 เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ ฿ 26,675
23 วนิดา เกิดธนมงคล ฿ 26,008
24 ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ ฿ 24,962
25 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ ฿ 24,405
26 กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ ฿ 24,373
27 วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร ฿ 24,125
28 โสภา สุมิตรสมบุญงาม ฿ 23,350
29 สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล ฿ 22,521
30 พีรพงศ์ อธิประยูร ฿ 22,347
31 สุวรรณา เหลืองบารมี ฿ 22,286
32 ธัชชัย ลิปิการกุล ฿ 20,594
33 พัฒนศักดิ์ สายศรี ฿ 19,175
34 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ ฿ 18,977
35 สิทธิชัย ชัชราภรณ์ ฿ 18,711
36 กาญจนา งามทับทิม ฿ 18,057
37 ชัยพันธุ์ เนกขัมพิทักษ์ ฿ 17,941
38 คณพศ โชติประทุม ฿ 17,527
39 อมต ตันติภิญญา ฿ 17,424
40 พลอย สาสนทาญาติ ฿ 17,143
41 กิตติ วิทยาดิลก ฿ 16,599
42 โกวิท ประทีป ณ ถลาง ฿ 16,435
43 จุรี สุวรรณวงศ์ ฿ 15,852
44 อภิชาติ ปรีชา ฿ 15,367
45 อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ฿ 15,314

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท

สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้

สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21