สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง บุคคลธรรมดารอบพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดยบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเปิดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) Office of Insurance Commission

รายละเอียด สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง รอบพิเศษ

สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

 • วันที่                   วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
 • เวลา                   09.00 – 12.00 (รวม 3 ชั่วโมง)
 • สถานที่               มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
 • จำนวนรับ            40 ท่าน
 • วิธีการสอบ          ตอบคำถามผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รู้ผลทันที
 • ค่าลงทะเบียน      500 บาท

แผนที่เดินทางสถานที่ สอบนายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง รอบพิเศษ

สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย-ลำปาง-ราชภัฏ-แผนที่
แผนที่ สถานที่สอบ นายหน้าประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง

วิธีการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง รอบพิเศษ

 1. ตรวจคุณสมบัติด้วยตนเองก่อน
 2. ติดต่อ INCOME21 เพื่อถามรายละเอียด เ่ช่น รับได้อีกกี่ท่าน?
 3. โอนค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารเข้าบริษัท
 4. ตรวจรายชื่อ

เงื่อนใขและเอกสาร

 • เป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมาชิก 200 บาท สมัครได้กับเรา INCOME21
 • ค่าติวเนื้อหาความรู้ 50 บาท
 • ค่าสมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง 500 บาท
 • โอนเงินเข้าบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 • แจ้งการโอนผ่านทาง INCOME21
 • ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หลักฐานการโอนเงิน
 • เอกสารยังไม่ครบ หรือ ยังไม่โอนค่าลงทะเบียน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 • กรณีต้องการเลื่อน ยกเลิก บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงิน

ระเบียบปฏิบัติการสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าห้อง
 • มาสาย 15 นาที ตัดสิทธิเข้าห้อง
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่กางเกงยีนส์ ไม่ขาสั้น ไม่รองเท้าแตะ)
 • ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนด้วยตนเอง วางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามวางเอกสารสมุดหนังสือ โทรศัพท์มือถือ บนโต๊ะที่นั่ง
 • ห้ามพูดคุย ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนการผู้อื่น
 • ผ่านไม่ผ่าน ทราบผลทันที

คำแนะนำการเตรียมตัว

 • ควรไปถึงล่วงหน้าสัก 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน ทำความคุ้นเคยสถานที่ ลดความตื่นเต้น เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
 • อย่าดื่มน้ำเยอะก่อนเข้าห้อง
 • ปิดโทรศัพท์มือถือและการแจ้งเตือนต่างๆจากมือถือ
 • มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้ใช้บนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำถามบางข้อที่ต้องคำนวณ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับ user และ password

รายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง

จากรายชื่อผู้มีสิทธิ กรุณาตรวจความถูกต้องของคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเรา INCOME21

ตารางรายชื่อผู้ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว อารีย์ สายวงค์เปี้ย
2 ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา แก้วแท้
3 นาย ธิติธร นานทิน
4 นาย กมลภู อิญญาวิเลิศ
5 นางสาว เกศราพร อ๊อดผูก
6 นางสาว บุษณีย์ ของดี
7 นางสาว นัฏฐณิชา โกญจนาท
8 นางสาว ฐิติรัตน์ ฉัตรเท
9 นางสาว อมรรัตน์ พนมเครือวงษ์
10 นางสาว นิชานันท์ เผือกอ่อน
11 นางสาว จุฑามาศ โปทาสาย
12 นางสาว ธนพร สายโอ๊ะ
13 นางสาว วิชุดา ตามูล
14 นาย คธาวุฒิ ศรีนันทา
15 นางสาว นพวรรณ เย็นใจ
16 นางสาว ศุภกร บวรจิตพาณิช
17 นาย ปราการ ตาคง
18 นาง ดวงฤทัย ศรีปินตา
19 นางสาว ธันวา อินสุริยา
20 นาย ทัศนัย กันทะสี
21 นางสาว ธัญลักษณ์ อุ่นผูก
22 นางสาว ปวิชญา เครือบุญมา
23 นาย นัฐพล มุ่งตรง
24 นาย ศักรินทร์ แรกเข้า
25 นางสาว ฐิติมา ศิริพันธ์
26 นาง ปราณี หมูสาร
27 นาย นคร ธิช่างทอง
28 นางสาว อนิดา สิทธิธรรม
29 นางสาว พจมาน เนืองทอง
30 นางสาว ชาลินี อานนท์
31 นาง อัมพร จันราช
32 นางสาว ณัฐณิชา เทอดเทียนวงษ์
33 นาย ธนัย นิวาโต
34 นาย กฤตพัฒน์ ยะนิน
35 นางสาว พิมพ์ใจ สุอุดมสินโรจน์
36 นางสาว จารุวรรณ ธนันชัย
37 นาย ธนาธิป กล้าคม
38 นางสาว เมทิกา นันทพลศรุตา
39 นางสาว อภิชญาย์กรณ์ ขัติยะวงค์
40 นาย ตุลยวัต วุฒิเจริญ

กำหนดการ สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย

กำหนดการ –> สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย คปภ <– และกำหนดการรอบพิเศษ จัดโดย บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดไหนบ้าง เมื่อไหร่ ติตตามข้อมูลข้างล่าง

กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

สรุป สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง รอบพิเศษ

สมัครสอบ นายหน้าประกันวินาศภัย ลำปาง บุคคลธรรมดารอบพิเศษ ได้กับเรา INCOME21 โดยถามจำนวนที่ว่างก่อนโอนค่าธรรมเนียม (โอนตรงเข้าบริษัทที่จัด) เมื่อท่านผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ลำดับต่อไปคือ อบรมรมเพื่อรับบัตรอีก 2 วัน (12 ชั่วโมง)ก่อนรับใบอนุญาติ ติดตามความเคลื่อนไหว รอบหน้าจัดอีกเมื่อไหร่ ที่ไหน รายชื่อผู้มีสิทธิ ที่ไหน ง่ายๆเพียงกด bookmark บันทึกหน้านี้ไว้ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน กับเรา INCOME21…make income smarter